Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

 

Den snabba utvecklingen av digital teknik och tillgängliga hälsodata ger stora möjligheter att göra medicinska utredningar och behandlingar mer anpassade efter varje individ, men juridiken behöver klargöras och anpassas för att kunna skräddarsy vård i större omfattning. Projektet Sweper kartlägger hur svenska hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin.

Det har blivit både enklare och billigare att kartlägga människans gener, vilket lägger grunden för precisionsmedicin och innebär att man kan skräddarsy medicinska behandlingar bättre efter varje individs behov och förutsättningar. Det görs redan nu i viss mån, men vården kan bli ännu mer individanpassad när hälsodata som patienten själv samlar in kan användas tillsammans med den data som hälso- och sjukvården genererar.

Sweper (Swedish Personalized Medicine) är ett nationellt projekt inom innovationsprogrammet Swelife, som bland annat tittar på juridiska möjligheter och hinder inom hälsodataområdet. Projektet går ut på att visa på lösningar som gör det möjligt att använda systematiska hälsodata på ett effektivt och enhetligt sätt, för att skapa innovativa lösningar för bättre hälsa och som är skalbara nationellt och internationellt.

Arbetet med att ta fram Sweper-projektets rapport Personcentrerad data och juridik i höstas leddes av Fred Kjellson från Innovation Skåne. Rapporten sammanfattar, diskuterar och lyfter problem med gällande personuppgiftslagstiftning för att vägleda framväxten av nya lösningar inom precisionsmedicin och data­behandling. Det är viktig läsning för den som utvecklar digitala tjänster och produkter till hälso- och sjukvården och för de politiker som beslutar om lagar och regler som styr användningen av dessa tjänster och produkter.

Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet är engagerad i Sweper och menar att juridiken egentligen inte behöver vara ett problem för den som vill utveckla tjänster och produkter inom life science, men att den avspeglar samhällets inställning till balansen mellan individens integritet och allmänintresset.

– Den regionala styrningen med åtföljande regionala tolkningar av lagar och förordningar är ett större hinder. Tekniskt är det svårt att motsvara kraven i den gamla it-strukturen där stuprör för olika system samsas huller om buller. Integration i sådana system leder till osäkerhet. Vi behöver investera i kunskap och kompetens för att motsvara de legitima krav som allmänheten ställer på myndigheternas användning av data.

Många individer samlar regelbundet in egna hälsodata i digitala enheter utan att vara sjuka. Nästan varannan svensk har en hälsoapp i sin smarta mobil och många delar sina data i digitala communities. Om tillförlitligheten och kvaliteten kan säkras, kan data som individen själv har samlat in, ha stor påverkan på sjukdomsutredningar och behandlingar, samt bidra till individens ökade förståelse för sin sjukdom.

Martin Ingvar menar att vården redan i dag skulle kunna använda sig av denna data om individen ger sitt samtycke, men betonar samtidigt att man ska komma ihåg att datas tillförlitlighet och källor är helt avgörande för användbarheten.

– I dag är det inte brist på data som hämmar vårdens funktion, utan bristen på rimliga system som har semantisk interoperabilitet, det vill säga att mottagaren ska kunna tolka informationen på det sätt som avsändaren avsåg. Den arkitektur som vi har idag hämmar utvecklingen av arbetsformer och patientmedverkan. Lösningar finns, men det är lång väg innan de gamla systemen förändras.

Sweper har också tagit fram en enkel Spelplan för den som vill utveckla lösningar åt hälso- och sjukvården på egen hand eller i samarbete med andra, utan att snedvrida konkurrensen och hindra kommande implementering. Innovation Skåne deltar aktivt även i detta delprojekt. Stefan Persson har varit med i den arbetsgrupp som inspirerats av Innovation Skånes Första innovationshjälpen, och som tagit fram spelplanen som en lathund för att tydliggöra hur utveckling av tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan, utan att snedvrida eller blockera konkurrenssituationen för privata aktörer.

Projektet tittar också på hur hälsodata ska vara beskrivna så att de blir användbara i digitalisering av processer och användningen av artificiell intelligens i klinisk verksamhet.

Detta är Sweper

Tillsammans med patientföreningar, näringslivet och akademin belyser Sweper vad som måste göras för att svenska hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin. Målet är att kunna använda systematiska hälsodata på ett effektivt och enhetligt sätt, för att skapa innovativa lösningar för bättre hälsa som är skalbara nationellt och internationellt.

Sweper är ett projekt inom innovationsprogrammet Swelife. Region Skåne är projektpartner och Innovation Skåne är delprojektledare.

Detta är Swelife

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det gör man genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass. Swelife är ett av 17 strategiska innovationsprogram och finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

 

 

 

 

 

2019.09.19

Southern Sweden – tillsammans för ett starkt nordiskt innovationsekosystem

2019.06.25

The Future of Mobility – AI, 5G, connectivity and much more.

2019.06.04

Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

2019.05.29

In pictures: HealthTech Nordic’s strong presence at Vitalis 2019

2019.05.14

Horizon 2020; an overview for entrepreneurs

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2019.01.24

eHealth Award prisar svenska startups i e-hälsobranschen

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.