Innovation Skåne

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare inom hälso- och sjukvård mot nya produkter. För projekt som är redo för slututveckling och kommersialisering söker vi partners.

I arbetet med regionanställdas idéer verifierar Innovation Skåne det underliggande behovet, undersöker marknaden, tar fram prototyper och söker patent. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkten. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Även efter överlämningen till en kommersiell partner bistår Innovation Skåne bland annat med kontakter till behovsägare och vårdavdelningar för utprovning av till exempel förfinade prototyper.

Läs mer om vår arbetsprocess och exempel på produkter vi utvecklat.

Aktuella projekt

Nedan listas projekt för vilka Innovation Skåne just nu söker en kommersiell partner för slututveckling och kommersialisering, klicka på respektive rubrik för mer information.

Är ditt företag en möjlig partner? Välkommen att kontakta Anders Östergren, chef regionanställdas idéer, på e-post anders.ostergren@innovationskane.com eller telefon 0705 469 479.

Ökad medicinsk säkerhet genom assisterad vårdgivaridentifiering av utrustning

Behovet

Dagens medicinska instrument och anordningar är inte sällan tekniskt sofistikerade och väl fungerande för sin respektive huvuduppgift. Detta kan exempelvis vara att tillse att patienten får en kontrollerad kontinuerlig dos av narkosmedel, eller att ett operationssår hålls slutet under den efterkommande sårläkningsprocessen. Men oberoende vårdgivare har identifierat problem som berör vårdgivarens identifiering av inställningar och närvaro av instrument och anordningar. Konkreta exempel inkluderar problemet att, vid till exempel laparoskopier, robotoperationer och röntgenassisterade ingrepp som kräver mörkläggning av operationssalen, enkelt kunna avgöra positionen hos en trevägskran eller aktuell placering av en kateter. Ett annat exempel berör enkel identifiering av eventuellt kvarvarande suturer då ”stygnen har tagits”. Idag händer det att en eller flera sådana orsakar medicinska komplikationer.

Lösningen

Ett flertal tekniska lösningar, som vi bedömer som framkomliga för utveckling av motsvarande produkter, har identifierats. Dessa berör såväl hjälpmedel för visuell detektering, som detektering med hjälp av ett separat användarinterface.

Status

Oktober 2018: För närvarande pågår ett arbete kring utvärdering av de olika tekniska lösningarna, för urval av endast en av dessa. Vi söker nu en partner med utvecklings- och produktionserfarenhet som kan matchas till en eller flera av dessa olika tekniska lösningar, vilket vi ser kommer att bli vägledande för projektets vidare inriktning. Vi kan se framför oss att denna partner redan säljer en eller flera av ovanstående medicinska instrument eller anordningar på den öppna marknaden.

Vertikalt lyft- och stackningsbart provrörsställ

Behovet

Inom medicinsk och kemisk laboratorieverksamhet hanteras ett mycket stort antal provrör. Idag finns det inget stackningsbart provrörsställ som medger att en stack av ett flertal provrörsställ kan lyftas vertikalt i sin helhet utan att dessa fästes vid varandra genom en separat mekanism. Detta trots att det finns ett stort behov av just detta vid t.ex. förvaring av prover.

Lösningen

Vi har tagit fram en ny, innovativ, enkel, praktisk och patentsökt lösning på ovanstående problem. Denna tekniska lösning medger produktion av motsvarande provrörsställ till en kostnad som är jämförbar med nuvarande stackningsbara provrörsställ utan denna funktion.

Status 

Oktober 2018: Vi söker nu en partner med erfarenhet samt med försäljning och produktionsmöjlighet inom labmaterielbranschen.

Diskret signaleringsanordning för påminnelse om behov av toalettbesök

Behovet

Drygt 120.000 barn mellan 5 och 18 års ålder lider av daginkontinens eller dagväta, vilket innebär att de inte kan hålla urinen under dagtid. De i praktiken vanligaste metoderna för att mildra detta problem inkluderar att ge barnet regelbundna påminnelser att gå på toaletten. Under skoltid blir ofta berörda pedagoger ombedda av föräldrarna att ge sådana påminnelser. Ett annat sätt innefattar att ett armbandsur eller motsvarande ställs in för att ge sådana påminnelser vid lämpliga tillfällen. Båda dessa sätt att ge påminnelser är förenade med problem. I det förra fallet blir pedagogerna belastade med en ytterligare uppgift att lägga till ett redan betungande arbetsansvar. I det senare fallet riskerar barnet att bli utsatt för mobbing om det bär en ”kissklocka” eller blir nödgat att bryta mot regler som är avsedda att förhindra användning av t.ex. mobiltelefoner under skoltid.

Lösningen

Vi har tagit fram en teknisk lösning som tar hänsyn till alla av ovanstående problem och begränsningar. Förutom mildrandet av problemet med daginkontinens, ser vi stora möjligheter till vidare utveckling av det förknippade konceptet inom liknande och även helt andra områden.

Status

Oktober 2018: Vi söker nu en partner som vi tror har erfarenhet inom en eller båda av elektronik/IT och textil/beklädnad.

Hjälpmedel för att svälja tabletter

Behovet

Många upplever svårigheter eller obehag i att svälja medicintabletter. Äldre, barn och personer med en sjukdom som ger nedsatt sväljreflex undviker på grund av det alltför ofta att ta sin medicin, trots att medicinen är nödvändig.

Lösningen

Det finns tabletter som är formade för att underlätta sväljning genom att tabletten getts en glatt yta. Detta är till hjälp för personer som har fysiskt svårt att ta tabletter, men hjälper inte personer som upplever ett starkt psykiskt obehag i att ha en tablett som ska sväljas i munnen.

Vår lösning, som tar hänsyn till just den psykologiska aspekten, består av en gallerkrans som placeras i övre delen av ett glas med vatten. Tabletten som ska sväljas placeras på gallerkransen och följer med vattnet när personen, på ett helt naturligt sätt, dricker från glaset. På så vis förhindras den psykologiska låsning som känslan av en tablett i munnen medför.

Status

Mars 2018: En funktionell prototyp av gallerkransen är framtagen och en patentansökan är inlämnad, vilken Patent- och registreringsverket meddelat att de kommer att godkänna i sin helhet. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Automatisk reglering av vertikalposition hos medicinsk utrustning

Behovet

Vid dränage av kroppsvätskor från en patient krävs ofta en höjdskillnad mellan dränagets utlopp och patienten för att bibehålla nödvändigt inre tryck. Det görs idag standardmässigt på ett tidsödande manuellt vis. Så här beskriver en sköterska på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning hur dränage från hjärnans hålrum kan gå till i praktiken: ”Man lägger vattenpasset vid patientens huvud och på receptorn som sitter fastskruvad på droppställningen. Detta moment görs varje gång patienten ändrar läge.

Lösningen

Vår lösning reglerar automatiskt vertikalpositionen vid dränagets utlopp så att en förutbestämd höjdskillnad hålls mellan utlopp och patient. Lösningen bygger på principen bakom kommunicerande kärl och är fristående från till exempel dränageslangen, varvid patienten inte riskerar exponeras för ytterligare yttre faktorer.

Status

Februari 2018: Behovet har verifierats, genom bland annat observationer av verkliga patientsituationer, och en patentansökan är inlämnad. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

”Mitt i Prick”

Behovet

Inom vård och omsorg utnyttjas ofta mobila toalettstolsförhöjare. Dessa är till stor hjälp för såväl vårdtagare som vårdgivare, men är ofta förenat med att vårdtagaren har svårigheter att positioneras tillräckligt långt bak på sitsen vilket medför dålig sittkomfort och att urin kan hamna utanför toalettstolen.

Lösningen

Vi föreslår ett hjälpmedel för användarstyrd förflyttning av kontaktytan mellan vårdtagaren och den angränsande mobila toalettstolen. Detta hjälpmedel medger, på ett enkelt vis, horisontell förflyttning bakåt av vårdtagaren relativt toalettstolen.

Status

November 2018: En konstruktion av ovanstående hjälpmedel har framtagits. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Sköljskål

Behovet

Vid olika vårdsituationer, som till exempel vid spolning av hörselgångar/öron hos en patient, utnyttjas idag vanligen en traditionell rondskål. Att använda en rondskål i ett sådant syfte har dock flera nackdelar, till exempel spill utanför då patienten rör sig och svårigheter att placera rondskålen på lämpligt vis. Inte sällan blir sjukvårdspersonal tvungen att be patienten själv hålla rondskålen, för att vederbörande ska kunna utföra vårdmomentet på ett optimalt sätt.

Lösningen

Med inspiration från klassisk frisörutrustning, har vi i flera steg tagit fram en för ändamålet avpassad design av en så kallad sköljskål. I detta arbete har stor vikt även lagts vid att skålens konstruktion ska vara produktionsanpassad, det vill säga medge effektiv produktion till låg kostnad.

Status

November 2018: Nuvarande projekttillgångar innefattar detaljerade tekniska ritningar över olika varianter av sköljskålen, passande för produktion genom såväl vakuumformning som formsprutning. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

HLR-app

Behovet

Vid akutsjukvård uppkommer ofta tillfällen då sjukvårdspersonal måste ta snabba och ofta livsavgörande beslut, till exempel vid hjärt- och lungräddning (HLR). När det gäller just HLR är det dessutom viktigt att hålla reda på hur lång tid som förflyter mellan olika åtgärder. Idag finns inget användarvänligt beslutstöd vid HLR, som dessutom tar hänsyn till och för log över de olika åtgärderna.

Lösningen

En användarvänlig applikation (app) som enkelt installeras på till exempel en smarttelefon eller surfplatta. De essentiella funktionerna innefattar ett medicinskt säkerställt flödesschema, som ger användaren korrekta instruktioner beroende på tidigare behandling och tidsförflytning, samt en log-funktion och ett tydligt och användarvänligt gränssnitt för input/output.

Status

November 2018: Projektet befinner sig på ett stadium där de ingående funktionerna har definierats i vidare detalj. Det prototypiska gränssnittet illustreras grafiskt nedan. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

I korthet

10

Innovation Skåne skriver i snitt varje år 10 licensavtal med kommersiella partners för slututveckling och kommersialisering av produkter.

Innovation Skåne utvecklar regionanställdas idéer med tydlig kundnytta och kommersiell potential till nya produkter och tjänster.

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.