Innovation Skåne

Kunskapscentrum kvinnohälsa: Medel för att införa digitala tjänster i mödrahälsovården

2017-06-09 | Innovationsmotor

“Regiondirektören har beviljat medel för ett projekt som ska utveckla och införa digitala tjänster inom
mödrahälsovården. Kunskapscentrum kvinnohälsa tillsammans med Innovation Skåne ansvarar för projektet.
Digitala lösningar tros kunna bidra till en mer jämlik och personcentrerad vård genom att bättre kunna
anpassa insatserna till det gravida parets behov. Projektet är en del av ett regionalt program för e-hälsa och
digitalisering som beredningen för e-hälsa har tagit fram. Insatserna sker inom ramen för nationella och
regionala riktlinjer i syfte att garantera den gravida kvinnan, barnet och partnerns säkerhet. Planering pågår
för att bland annat skapa forum där både blivande föräldrar/nyblivna föräldrar samt personal från
mödravården ska kunna påverka utvecklingen av de tänkta digitala tjänsterna.”

Läs i Kunskapscentrum kvinnohälsas nyhetsblad (#3)