Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.06.04

Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

Intresserad av hur du kan jobba med digitaliseringen av hälso- och sjukvården? Här presenteras flera goda exempel från ledande organisationer i Norden.

Under Vitalis 2019, Nordens största e-hälsomöte, ordnade det Innovation Skåne-ledda projektet HealthTech Nordic ett mycket uppskattat och välbesökt panelsamtal med en mycket namnkunnig och välmeriterad panel som delade med sig av goda exempel på digitalisering av vården. Här finns möjlighet att ta del av delar av panelsamtalet och de lärdomar det gav.

Panelen på scen

Panelen bestod av:

 • Emma Spak, primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL
 • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Region Stockholm
 • Endre Sandvik, läkare och projektdirektör, Oslo kommun
 • Sofia Gerward, kardiolog och sektionschef, Region Skåne, och projektledare, Innovation Skåne
 • Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare, Min Doktor

Jonas Klevhag, The Bridge Forum, var moderator för samtalet, så här sammanfattade han i efterhand de lärdomar som kom fram:

Sex tips i digitaliseringsarbetet 

 • Underskatta inte patienternas kraft i att egenbehandla
 • Lyssna aktivt på professionen
 • Ta tillvara personalens idéer
 • Ta sikte mer på effekt än på behandling
 • Skapa en kultur som vill nå framgång snarare än att minimera avvikelser
 • Ställ krav från politiken och tjänstesektor på minskad inläggning

Måste klara den digitala omställningen

Digitaliseringen möjliggör bättre hälsa och vård, till nytta för såväl patienter, vård- och omsorgspersonal som medborgare i allmänhet. Men omställningen i vården tar tid och som i alla stora paradigmskiften finns det hinder på vägen som måste övervinnas.

Runt om i Norden pågår just nu digitaliseringen av vården och farhågor om ny teknik, äldre användare, budget, upphandlingsregler och evidens besvaras och övervinns. Den välmeriterad panelens budskap var tydligt: Hindren kan övervinnas, och vi måste övervinna dem för att möta framtidens vårdbehov med bibehållen hög kvalitet.

Panelen delar med sig av goda exempel

Panelen gav själva flera goda exempel på hur de arbetat i sina respektive organisationer för att övervinna hindren, se dem berätta i videon ovan.

Endre Sandvik från Oslo kommun bjöd på en av panelsamtalets höjdpunkter när han talade om en av patienterna som deltagit i ett av de många digitaliseringsprojekt som kommunen genomfört. Patienten som nu fått bättre vård tack vare nya digitala lösningar konstaterade: “Jag har inte varit på sjukhus under det senaste året, innan dess var sjukhuset mitt hem och mitt hem var mitt andra hem”.

Marianne Larsson

Panelsamtalet inleds med en kort beskrivning om digitaliseringens möjligheter och en spaning in i år 2025 då den svenska regeringens och SKL:s Vision eHälsa 2025 ska vara realiserad. Inledningen gavs av Marianne Larsson, chef för Nya branscher på Innovation Skåne och projektledare för HealthTech Nordic.

Marianne Larsson fokuserade precis som deltagarna i det efterföljande panelsamtalet på att visa att det är många delar av samhället som måste samarbeta för att ett paradigmskifte i vården ska kunna realiseras. Positivt är att alla större organisationer med mandat att driva förändringen säger sig vilja digitalisera sjukvården, utmaningen är att det måste göras tillsammans över många organisationsgränser.

Målet med panelsamtalet på Vitalis var att sprida goda exempel för att inspirera fler att övervinna hindren. Många har löst mycket, men ännu har ingen i Norden, en kommun, en region eller ett land, löst alla hinder på alla de centrala vårdområdena och åtnjuter de fördelar som det digitala paradigmskiftet för med sig – vem blir först?

Verktyg för dig som arbetar i vården

 • Första innovationshjälpen – en lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer
 • Verktygslåda för digitalisering – ett stöd i digitaliseringsprocessen för ett jobba metodiskt, med patientens och verksamhetens behov i fokus, vilket är en nyckelfaktor för framgång
 • Spelplan för bättre utveckling och upphandling – en guide till den som ska utveckla eget, samutveckla eller köpa färdiga lösningar i hälso- och sjukvården och som tydliggör hur utveckling av innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan utan att snedvrida konkurrenssituationen

Partners i HealthTech Nordic är förutom Innovation Skåne också Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och Smile Incubator i Sveirge, COBIS i Danmark och Norway Health Tech.

Author:

Erik Sundberg

Communications Manager, Innovation Skåne

Categorized:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions