Innovation Skåne

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare inom hälso- och sjukvård mot nya produkter. För projekt som är redo för slututveckling och kommersialisering söker vi partners.

I arbetet med regionanställdas idéer verifierar Innovation Skåne det underliggande behovet, undersöker marknaden, tar fram prototyper och söker patent. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkten. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Även efter överlämningen till en kommersiell partner bistår Innovation Skåne bland annat med kontakter till behovsägare och vårdavdelningar för utprovning av till exempel förfinade prototyper.

Läs mer om vår arbetsprocess och exempel på produkter vi utvecklat.

Aktuella projekt

Nedan listas projekt för vilka Innovation Skåne just nu söker en kommersiell partner för slututveckling och kommersialisering, klicka på respektive rubrik för mer information.

Är ditt företag en möjlig partner? Välkommen att kontakta Innovation Skånes Anders Östergren på e-post anders.ostergren@innovationskane.com eller telefon 0705 469 479.

Praktiskt visir vid optiska undersökningar av patient

Behovet

Under rådande pandemi har behovet av visir blivit påtagligt för att minimera överföring av smittämne mellan personer som befinner sig fysiskt nära varandra. I flera olika sjukvårdssituationer, där vårdpersonal undersöker en patient, används optiska instrument vars optimala funktion är beroende av en samtidig kontakt mellan den undersökande personen och patienten. Dagens standardvisir medger inte optimal undersökning där optiska instrument utnyttjas.

Lösningen

Vi har tagit fram bättre anpassade visir som tillåter optimal undersökning av patienter med hjälp av optiska instrument, med bibehållen säkerhet avseende smittspridning.

Status

Det nya funktionella visiret befinner sig på prototypstadium i utvecklingen mot en färdig produkt. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Generellt interface för snabbinfästning av medicinteknisk utrustning

Behovet

Vid många vårdsituationer behöver olika typer av medicinskteknisk utrustning, exempelvis apparater och monitorer, flyttas fysiskt från ett stativ till ett annat beroende på förloppet i denna vårdsituation. Olika typer av medicinskteknisk utrustning har olika typer av infästningsanordningar, vilka ofta är svåra eller opraktiska att hantera då de är avsedda för permanent eller semi-permanent infästning.

Lösningen

Ett interface som medger, å ena sidan, fastgörning vid en stor varians av medföljande fästen hos medicinsk utrustning och, å andra sidan, praktisk snabbinfästning vid stativ eller motsvarande, har tagits fram. Detta interface medger praktisk och enkel infästning, genom samma infästning- och avtagningshandgrepp, av en rad olika medicinsktekniska utrustningar vid olika stativ.

Status

Enkla funktionella prototyper har tagits fram för konceptuell demonstration. Vi avser att patentsöka den tekniska lösningen och söker samtidigt en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Avlastningshållare för långa medicinska instrument

Behovet

Vid laparoskopisk teknik utnyttjas långa medicinska instrument, exempelvis laparoskopiska tänger och engångsinstrument. Under en operation behöver användaren tillfälligt lägga undan instrumentet på ett hygientekniskt säkert sätt. Idag utnyttjas typiskt närliggande påsfickor på operationslakanet med infällda plastskidor för detta. Dessa är inte optimala avseende dimensionering, användarvänlighet och patientsäkerhet.

Lösningen

Vi har tagit fram en separat, optimerad hållare för långa medicinska instrument.

Status

Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Huvudstöd vid immobilisering i bukläge

Behovet

Vid vissa intensivvårdssituationer behöver patienten placeras i bukläge med ansiktet vänt nedåt under lång tid. Konstruktionen på befintliga huvudstöd medför svår och opraktisk justering och medger inte alltid lägesjustering för optimal positionering.

Lösningen

Vi har tagit fram ett flertal konstruktionstyper av huvudstöd som är enkla att justera med god precision i ett flertal dimensioner och rymdvinkelområden.

Status

Projektet står inför ett urval av de befintliga konstruktionstyperna. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Transportvagn för kanistrar

Behovet

Operationsutrustning behöver ständigt transporteras inom steril- och operationsverksamhet. Utrustningen transporteras typiskt uppdelat i kanistrar med hjälp av en rullvagn med vertikalt stackade våningsplan. Idag behöver en kanister avlägsnas från vagnen och placeras på en närliggande yta för att kunna komma åt innehållet däri. Detta moment innebär en stor ergonomisk olägenhet för vårdpersonalen.

Lösningen

En transportvagn, där enskilda våningsplan genom ett enkelt handgrepp kan förflyttas i höjdled, har tagits fram. Ovansidan på önskad kanistern frigörs dessutom för enkel åtkomst genom en samtidig horisontell förflyttning. Brukaren kan därvid komma åt en utvald kanister, från ett ergonomiskt bättre höjdläge och utan hinder nära dess ovansida.

Status

Nästa naturliga steg i utvecklingen av detta projekt består i uppskalning och modifiering av befintlig prototyp, för att bättre passa den tänkta användningsmiljön. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Skydd för central venkateter

Behovet

När patienter förses med central venkateter finns risk för bland annat drag och skav i huden kring insticksstället, att slangar och kranar orsakar tryckskador och att slangar och kranar kontamineras av till exempel svett, saliv och blod, vilket medför merarbete för vårdpersonalen samt eventuellt förhöjd infektionsrisk.

Lösningen

En produkt, troligen styckförpackad engångsprodukt, tillverkad av ett polstrande material och utformad för att täcka och skydda den centrala venkateterns slangar och kranar.

Status

Nuvarande licenstagare har, genom ett strategiskt beslut, ändrat inriktning vilket innebär ett minskat sortiment. Lösningen på detta behov, som nyligen lanserats på marknaden, är därmed en av de produkter som tas bort från företagets sortiment. Nu söker vi en ny licenstagare som kan överta produkten, kontakt med befintliga kunder och troligen också kontakt med tillverkare.

Vertikalt lyft- och stackningsbart provrörsställ

Behovet

Inom medicinsk och kemisk laboratorieverksamhet hanteras ett mycket stort antal provrör. Idag finns det inget stackningsbart provrörsställ som medger att en stack av ett flertal provrörsställ kan lyftas vertikalt i sin helhet utan att dessa fästes vid varandra genom en separat mekanism. Detta trots att det finns ett stort behov av just detta vid t.ex. förvaring av prover.

Lösningen

Vi har tagit fram en ny, innovativ, enkel, praktisk och patentsökt lösning på ovanstående problem. Denna tekniska lösning medger produktion av motsvarande provrörsställ till en kostnad som är jämförbar med nuvarande stackningsbara provrörsställ utan denna funktion.

Status 

Vi söker nu en partner med erfarenhet samt med försäljning och produktionsmöjlighet inom labmaterielbranschen.

Sköljskål

Behovet

Vid olika vårdsituationer, som till exempel vid spolning av hörselgångar/öron hos en patient, utnyttjas idag vanligen en traditionell rondskål. Att använda en rondskål i ett sådant syfte har dock flera nackdelar, till exempel spill utanför då patienten rör sig och svårigheter att placera rondskålen på lämpligt vis. Inte sällan blir sjukvårdspersonal tvungen att be patienten själv hålla rondskålen, för att vederbörande ska kunna utföra vårdmomentet på ett optimalt sätt.

Lösningen

Med inspiration från klassisk frisörutrustning, har vi i flera steg tagit fram en för ändamålet avpassad design av en så kallad sköljskål. I detta arbete har stor vikt även lagts vid att skålens konstruktion ska vara produktionsanpassad, det vill säga medge effektiv produktion till låg kostnad.

Status

Nuvarande projekttillgångar innefattar detaljerade tekniska ritningar över olika varianter av sköljskålen, passande för produktion genom såväl vakuumformning som formsprutning. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Transporthjälpmedel för respirator

Behovet

Vid transport av en patient är det ofta mer än bara sängen som behöver rullas från ett behandlingsrum till ett annat. I det fall patienten är i behov av exempelvis respirator, måste även denna tunga utrustning rullas samtidigt bredvid sängen, utan att slangar och tuber som står i förbindelse med patienten sträcks eller lossnar. Det finns behov av ett transporthjälpmedel som förbinder respiratorn vid sängen och medger att båda dessa enheter, på ett säkert och praktiskt vis, kan transporteras av en person.

Lösningen

Vår lösning utgörs av ett nytt multifunktionellt transporthjälpmedel som innefattar en semiflexibel länkarm vilken sammanbinder respiratorn vid sängen. Infästningen är av snabbkopplingstyp för att lätt kunna monteras och, vid behov, snabbt frigöras.

Status

Vårt nya transporthjälpmedel befinner sig på ett utvecklingsstadium där en funktionell prototyp har tagits fram som aktivt testas i simulerade vårdsituationer. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Operationshjälpmedel ”Coxitella”

Behovet

Vid höftoperationer behöver patientens arm hållas ur vägen. I dag används olika lösningar, exempelvis reglerbara hållare som är infästa vid operationsbordet och ligger an mot patientens överarm eller uppfästning av patientsskjortan med peang mot madrassen. Ingen av dagens lösningar är användarvänliga eller möter väl behovet av individuell justering.

Lösningen

Vi har tagit fram en lösning som baserar sig på en ny typ av justerbar mitella (”Coxitellan”). Med hjälp av justerbara infästningspunkter kan dragkraften från en stationär infästningspunkt, exempelvis en del av operationsbordet, fördelas över mitellan på ett sådant sätt att armen hålls undan på ett optimalt vis, med minimerad risk för exempelvis axelskador.

Status

En funktionell prototyp har tagits fram, vilken optimeras genom tester i simulerad vårdmiljö. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

I korthet

10

Innovation Skåne skriver i snitt varje år 10 licensavtal med kommersiella partners för slututveckling och kommersialisering av produkter.

Innovation Skåne utvecklar regionanställdas idéer med tydlig kundnytta och kommersiell potential till nya produkter och tjänster.

Kontakta mig för mer information