Innovation Skåne

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare inom hälso- och sjukvård mot nya produkter. För projekt som är redo för slututveckling och kommersialisering söker vi partners.

I arbetet med regionanställdas idéer verifierar Innovation Skåne det underliggande behovet, undersöker marknaden, kan ta fram prototyper och söka patent. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkten. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Även efter överlämningen till en kommersiell partner bistår Innovation Skåne bland annat med kontakter till behovsägare och vårdavdelningar för utprovning av till exempel förfinade prototyper.

Läs mer om vår arbetsprocess och exempel på produkter vi utvecklat.

Aktuella projekt

Nedan listas projekt för vilka Innovation Skåne just nu söker en kommersiell partner för slututveckling och kommersialisering, klicka på respektive rubrik för mer information.

Är ditt företag en möjlig partner? Välkommen att kontakta oss.

Transporthjälpmedel för respirator

Behovet

Vid transport av en patient är det ofta mer än bara sängen som behöver rullas från ett behandlingsrum till ett annat. I det fall patienten är i behov av exempelvis respirator, måste även denna tunga utrustning rullas samtidigt bredvid sängen, utan att slangar och tuber som står i förbindelse med patienten sträcks eller lossnar. Det finns behov av ett transporthjälpmedel som förbinder respiratorn vid sängen och medger att båda dessa enheter, på ett säkert och praktiskt vis, kan transporteras av en person.

Lösningen

Vår lösning utgörs av ett nytt multifunktionellt transporthjälpmedel som innefattar en semiflexibel länkarm vilken sammanbinder respiratorn vid sängen. Infästningen är av snabbkopplingstyp för att lätt kunna monteras och, vid behov, snabbt frigöras.

Status

Vårt nya transporthjälpmedel befinner sig på ett utvecklingsstadium där en funktionell prototyp har tagits fram som aktivt testas i simulerade vårdsituationer. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Generellt interface för snabbinfästning av medicinteknisk utrustning

Behovet

Vid många vårdsituationer behöver olika typer av medicinskteknisk utrustning, exempelvis apparater och monitorer, flyttas fysiskt från ett stativ till ett annat beroende på förloppet i denna vårdsituation. Olika typer av medicinskteknisk utrustning har olika typer av infästningsanordningar, vilka ofta är svåra eller opraktiska att hantera då de är avsedda för permanent eller semi-permanent infästning.

Lösningen

Ett interface som medger, å ena sidan, fastgörning vid en stor varians av medföljande fästen hos medicinsk utrustning och, å andra sidan, praktisk snabbinfästning vid stativ eller motsvarande, har tagits fram. Detta interface medger praktisk och enkel infästning, genom samma infästning- och avtagningshandgrepp, av en rad olika medicinsktekniska utrustningar vid olika stativ.

Status

Enkla funktionella prototyper har tagits fram för konceptuell demonstration. Vi avser att patentsöka den tekniska lösningen och söker samtidigt en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Utbildningsdockor

Behovet

Inom hälso- och sjukvården förekommer det ofta inlärningstillfällen då man behöver åskådliggöra de för enheten typiska patientnära ingrepp. Det kan röra sig om till exempel infarter, dränage och operationssår. Det finns ett behov av en generell modell för att åskådliggöra och utbilda sjukvårdspersonal utan att de tittat på en patient. I modellen söks även en koppling mellan praktisk visning och för händelsen viktiga dokument.

Lösningen

En fysisk modell i form av en docka där olika former av sjukvårdsförekommande utrustning såsom infarter, mätutrustning med mera kan monteras autentiskt. Modellen kan inte ta emot till exempel injektioner och inte heller ge gensvar vid till exempel katetrisering. Modellen är en så kallat en dum modell.

Status

Lösningen är för närvarande i konceptuell fas. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Vertikalt lyft- och stackningsbart provrörsställ

Behovet

Inom medicinsk och kemisk laboratorieverksamhet hanteras ett mycket stort antal provrör. Idag finns det inget stackningsbart provrörsställ som medger att en stack av ett flertal provrörsställ kan lyftas
vertikalt i sin helhet utan att dessa fästes vid varandra genom en separat mekanism. Detta trots att det finns ett stort behov av just detta vid t.ex. förvaring av prover.

Lösningen

Vi har tagit fram en ny, innovativ, enkel, praktisk och patentsökt lösning på ovanstående problem. Denna tekniska lösning medger produktion av motsvarande provrörsställ till en kostnad som är jämförbar med nuvarande stackningsbara provrörsställ utan denna funktion.

Status

Vi söker nu en partner med erfarenhet samt med försäljning och produktionsmöjlighet inom labbmaterielbranschen.

Praktiskt visir vid optiska undersökningar av patient

Behovet

Under rådande pandemi har behovet av visir blivit påtagligt för att minimera överföring av smittämne mellan personer som befinner sig fysiskt nära varandra. I flera olika sjukvårdssituationer, där vårdpersonal undersöker en patient, används optiska instrument vars optimala funktion är beroende av en samtidig kontakt mellan den undersökande personen och patienten. Dagens standardvisir medger inte optimal undersökning där optiska instrument utnyttjas.

Lösningen

Vi har tagit fram bättre anpassade visir som tillåter optimal undersökning av patienter med hjälp av optiska instrument, med bibehållen säkerhet avseende smittspridning.

Status

Det nya funktionella visiret befinner sig på prototypstadium i utvecklingen mot en färdig produkt. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Slipp slita

Behovet

Inom operationssjukvård är det vanligt att patienten i sövt tillstånd behöver om positioneras på operationsbordet. En sövd patient är förutom förflyttningsmässigt tung även känslig för skador i hud och leder. Dessa skador kan uppkomma när man drar i patienten för att placera hen i rätt position. För att minska risken för dessa skador är det önskvärt att minska friktionen under patienten. Dock ska hög friktion kunna bibehållas när detta önskas.

 

Lösningen

Vi har tagit fram en lösning som är både ny, praktisk och patentsökt. Den tekniska lösningen medger att man kontrollerar friktionen mellan patient och operationsbord så att både hög friktion och låg friktion kan uppnås när så önskas. Lösningen kan även användas i andra miljöer och tillämpningar än operationsmiljö.

 

Status

Vi söker nu en partner som har erfarenhet av medicinteknisk utrustning i operationsmiljö. Partnern vi söker ska ha erfarenhet av försäljning samt produktionsmöjligheter inom området.

Uppsamlingspåse till resperatorslang-set

Behovet

Respiratorer och liknande utrustning har oftast både långa slang set och sladdar, som antingen hängs över utrustningen eller upp på en annan ställning för att undvika golvkontakt. Även om respirator-slangsetet hängs på själva utrustningen eller på annan ställning finns det risk att slangsetet släpar i golvet, vilket medför att både slangar och tillhörande kablar kan skadas och bli smutsiga.

Lösningen

Vi har tagit fram en uppsamlingsanordning för slangar, sladdar och dylikt, som är avpassad för avtagbar infästning vid ett medicinskt instrument, exempelvis en respirator. Vår lösning är en uppsamlingspåse som är en engångstyp. Påsen kommer att skydda slangar och sladdar både vid transport och när utrustningen står på plats, samt att bidra med en hygienisk faktor.

Status

Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Kontakta mig för mer information