Innovation Skåne

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare inom hälso- och sjukvård mot nya produkter. För projekt som är redo för slututveckling och kommersialisering söker vi partners.

I arbetet med regionanställdas idéer verifierar Innovation Skåne det underliggande behovet, undersöker marknaden, tar fram prototyper och söker patent. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkten. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Även efter överlämningen till en kommersiell partner bistår Innovation Skåne bland annat med kontakter till behovsägare och vårdavdelningar för utprovning av till exempel förfinade prototyper.

Läs mer om vår arbetsprocess och exempel på produkter vi utvecklat.

Aktuella projekt

Nedan listas projekt för vilka Innovation Skåne just nu söker en kommersiell partner för slututveckling och kommersialisering, klicka på respektive rubrik för mer information.

Är ditt företag en möjlig partner? Välkommen att kontakta Innovation Skånes Anders Östergren på e-post anders.ostergren@innovationskane.com eller telefon 0705 469 479.

Styrdon för att kunna styra transkriberingsprogram med fötterna oavsett arbetsställning

Behovet

Medicinska sekreterare hanterar stora volymer dikterat material och för att hantera transkriberingsprogram används antingen fotpedal eller handreglage. Befintliga fotpedaler är enbart anpassade för sittande arbetsställning. Handreglage möjliggör såväl sittande som stående arbetsställning, men flertalet medicinska sekreterare föredrar att styra transkriberingsprogrammet med fötterna. Av arbetsmiljö- och hälsoskäl rekommenderas idag att administrativ personal i större utsträckning varierar sin arbetsställning och därför finns ett behov av ett styrdon som möjliggör transkriberingsprogram med fötterna oavsett arbetsställning.

Lösningen

En anordning som möjliggör styrning av transkriberingsprogram med fötterna oavsett arbetsställning.

Status

Olika prototyper till tänkta produkter har tagits fram. Användartester med prototyper är genomförda. Behov och funktionalitetsbehovet är verifierat. Marknadens storlek och dess estimerade framtida utveckling är undersökt. Vi söker nu en partner med utvecklings- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produktidén och lansera den på marknaden.

Skydd för central venkateter

Behovet

När patienter förses med central venkateter finns risk för bland annat drag och skav i huden kring insticksstället, att slangar och kranar orsakar tryckskador och att slangar och kranar kontamineras av till exempel svett, saliv och blod, vilket medför merarbete för vårdpersonalen samt eventuellt förhöjd infektionsrisk.

Lösningen

En produkt, troligen styckförpackad engångsprodukt, tillverkad av ett polstrande material och utformad för att täcka och skydda den centrala venkateterns slangar och kranar.

Status

Nuvarande licenstagare har, genom ett strategiskt beslut, ändrat inriktning vilket innebär ett minskat sortiment. Lösningen på detta behov, som nyligen lanserats på marknaden, är därmed en av de produkter som tas bort från företagets sortiment. Nu söker vi en ny licenstagare som kan överta produkten, kontakt med befintliga kunder och troligen också kontakt med tillverkare.

Ökad medicinsk säkerhet genom assisterad vårdgivaridentifiering av utrustning

Behovet

Dagens medicinska instrument och anordningar är inte sällan tekniskt sofistikerade och väl fungerande för sin respektive huvuduppgift. Detta kan exempelvis vara att tillse att patienten får en kontrollerad kontinuerlig dos av narkosmedel, eller att ett operationssår hålls slutet under den efterkommande sårläkningsprocessen. Men oberoende vårdgivare har identifierat problem som berör vårdgivarens identifiering av inställningar och närvaro av instrument och anordningar. Konkreta exempel inkluderar problemet att, vid till exempel laparoskopier, robotoperationer och röntgenassisterade ingrepp som kräver mörkläggning av operationssalen, enkelt kunna avgöra positionen hos en trevägskran eller aktuell placering av en kateter. Ett annat exempel berör enkel identifiering av eventuellt kvarvarande suturer då ”stygnen har tagits”. Idag händer det att en eller flera sådana orsakar medicinska komplikationer.

Lösningen

Ett flertal tekniska lösningar, som vi bedömer som framkomliga för utveckling av motsvarande produkter, har identifierats. Dessa berör såväl hjälpmedel för visuell detektering, som detektering med hjälp av ett separat användarinterface.

Status

För närvarande pågår ett arbete kring utvärdering av de olika tekniska lösningarna, för urval av endast en av dessa. Vi söker nu en partner med utvecklings- och produktionserfarenhet som kan matchas till en eller flera av dessa olika tekniska lösningar, vilket vi ser kommer att bli vägledande för projektets vidare inriktning. Vi kan se framför oss att denna partner redan säljer en eller flera av ovanstående medicinska instrument eller anordningar på den öppna marknaden.

Vertikalt lyft- och stackningsbart provrörsställ

Behovet

Inom medicinsk och kemisk laboratorieverksamhet hanteras ett mycket stort antal provrör. Idag finns det inget stackningsbart provrörsställ som medger att en stack av ett flertal provrörsställ kan lyftas vertikalt i sin helhet utan att dessa fästes vid varandra genom en separat mekanism. Detta trots att det finns ett stort behov av just detta vid t.ex. förvaring av prover.

Lösningen

Vi har tagit fram en ny, innovativ, enkel, praktisk och patentsökt lösning på ovanstående problem. Denna tekniska lösning medger produktion av motsvarande provrörsställ till en kostnad som är jämförbar med nuvarande stackningsbara provrörsställ utan denna funktion.

Status 

Vi söker nu en partner med erfarenhet samt med försäljning och produktionsmöjlighet inom labmaterielbranschen.

Sköljskål

Behovet

Vid olika vårdsituationer, som till exempel vid spolning av hörselgångar/öron hos en patient, utnyttjas idag vanligen en traditionell rondskål. Att använda en rondskål i ett sådant syfte har dock flera nackdelar, till exempel spill utanför då patienten rör sig och svårigheter att placera rondskålen på lämpligt vis. Inte sällan blir sjukvårdspersonal tvungen att be patienten själv hålla rondskålen, för att vederbörande ska kunna utföra vårdmomentet på ett optimalt sätt.

Lösningen

Med inspiration från klassisk frisörutrustning, har vi i flera steg tagit fram en för ändamålet avpassad design av en så kallad sköljskål. I detta arbete har stor vikt även lagts vid att skålens konstruktion ska vara produktionsanpassad, det vill säga medge effektiv produktion till låg kostnad.

Status

Nuvarande projekttillgångar innefattar detaljerade tekniska ritningar över olika varianter av sköljskålen, passande för produktion genom såväl vakuumformning som formsprutning. Vi söker nu en partner med produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Transporthjälpmedel för respirator

Behovet

Vid transport av en patient är det ofta mer än bara sängen som behöver rullas från ett behandlingsrum till ett annat. I det fall patienten är i behov av exempelvis respirator, måste även denna tunga utrustning rullas samtidigt bredvid sängen, utan att slangar och tuber som står i förbindelse med patienten sträcks eller lossnar. Det finns behov av ett transporthjälpmedel som förbinder respiratorn vid sängen och medger att båda dessa enheter, på ett säkert och praktiskt vis, kan transporteras av en person.

Lösningen

Vår lösning utgörs av ett nytt multifunktionellt transporthjälpmedel som innefattar en semiflexibel länkarm vilken sammanbinder respiratorn vid sängen. Infästningen är av snabbkopplingstyp för att lätt kunna monteras och, vid behov, snabbt frigöras.

Status

Vårt nya transporthjälpmedel befinner sig på ett utvecklingsstadium där en funktionell prototyp har tagits fram som aktivt testas i simulerade vårdsituationer. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Operationshjälpmedel ”Coxitella”

Behovet

Vid höftoperationer behöver patientens arm hållas ur vägen. I dag används olika lösningar, exempelvis reglerbara hållare som är infästa vid operationsbordet och ligger an mot patientens överarm eller uppfästning av patientsskjortan med peang mot madrassen. Ingen av dagens lösningar är användarvänliga eller möter väl behovet av individuell justering.

Lösningen

Vi har tagit fram en lösning som baserar sig på en ny typ av justerbar mitella (”Coxitellan”). Med hjälp av justerbara infästningspunkter kan dragkraften från en stationär infästningspunkt, exempelvis en del av operationsbordet, fördelas över mitellan på ett sådant sätt att armen hålls undan på ett optimalt vis, med minimerad risk för exempelvis axelskador.

Status

En funktionell prototyp har tagits fram, vilken optimeras genom tester i simulerad vårdmiljö. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Justerbar hänganordning för timdiures-kit

Behovet

Vid behov av att mäta patientens urinproduktion varje timme används ett så kallat timdiures-kit. Upphängningskrok och fästremmar för detta kit är främst anpassade för förankring på vårdsäng och fungerar inte optimalt vid förankring på operationsbord. Skenorna på operationsbordet sitter i nivå med madrassen, vilket medför för hög placering och därmed risk för hindrat urinflödet.

Lösningen

Vår lösning utgörs av en justerbar hänganordning för timdiures-kit. Denna hänganordning är anpassad för operationsbordets vårdskena och medger gott urinflöde samtidigt som den underlättar vårdpersonalens övervakning, avläsning och tömning av timdiuresbehållaren.

Status

Vår nya hänganordning befinner sig på ett utvecklingsstadium där en funktionell prototyp har tagits fram som aktivt testas i simulerade vårdsituationer. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

I korthet

10

Innovation Skåne skriver i snitt varje år 10 licensavtal med kommersiella partners för slututveckling och kommersialisering av produkter.

Innovation Skåne utvecklar regionanställdas idéer med tydlig kundnytta och kommersiell potential till nya produkter och tjänster.

Kontakta mig för mer information