Innovation Skåne

Från idé till prototyp – automatisk reglering av höjdskillnad

En ny lösning som hjälper både patienter och vårdpersonal.

Patienter som har opererats i hjärnan, exempelvis efter skallskada eller neurokirurgiskt ingrepp, förses oftast med en intrakraniell tryckmätare och ett dränage av likvor. Tryckmätaren mäter trycket inuti patientens huvud och en inopererad kateter i hjärnans hålrum möjliggör dränaget. Metoden kräver att nivån hos kateterns utlopp, vilket är monterat på ett droppstativ vid britsen eller fristående på golvet, hålls i ett konstant vertikalt förhållande till patientens huvud.

Vid varje lägesändring eller mobilisering av patientens huvud måste rätt höjd hos kateterns utlopp ställas in. Denna inställning sker idag genom att vårdpersonalen manuellt justerar utloppets placering på det vertikala droppstativet. Vårdpersonalen måste därvid lossa fästet, justera höjden, kontrollera nivån med hjälp av vattenpass eller laserpekare och slutligen fixera fästet. Denna procedur måste upprepas varje gång patienten ändrar läge, vilket sker vid flera tillfällen under dygnets gång. I praktiken krävs dessutom ofta två personer för detta, en som hjälper patienten vid förflyttningen och en som justerar placeringen på stativet.

Rose-Marie Månsson, undersköterska Neurokirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus Lund, inkom med idén om en automatiserad lösning för att underlätta arbetet med denna typ av höjdjustering. Innovation Skåne utvecklade därefter en ny teknisk lösning, som i sin grund bygger på principen hos kommunicerande kärl, vilket hittills resulterat i utfärdande av ett svensk patent.

Parallellt med patentansökningsprocessen utlyste Innovation Skåne och ÅF Consult tillsammans ett examensarbete. De dåvarande studenterna vid Lunds Tekniska Högskola och Ingvar Kamprads Designcenter, numera Civilingenjörerna Jonathan Ahlse och Robert Linde, utvecklade under detta en funktionell prototyp som presenterades och godkändes vid deras examination i juni 2019.

För närvarande pågår samtal med potentiella licenstagare.

Mer information om hur Innovation Skåne jobbar med idéer från Region Skåne-anställda.