Innovation Skåne

Digital lösning ska stärka egenvårdsförmåga och livskvalitet hos individer med kronisk njursvikt

Projektet har som målsättning att bidra till minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet vid kronisk njursvikt genom ett förbättrat stöd för egenvård. Kronisk njursvikt ställer höga krav på anpassning av levnadsvanor i kombination med läkemedel för att bromsa försämringen av njurfunktionen. Ordinationerna är individanpassade och varierar beroende på graden av njurfunktionsnedsättning samt var individen befinner sig i sitt sjukdomsförlopp, vilket gör vården komplex.

I samverkan med patienter och vårdpersonal sker utveckling och utvärdering av en digital lösning sammansatt av en rad stödfunktioner för ett tvärdisciplinärt stöd syftande till att motivera patienter och underlätta måluppfyllelse av överenskomna ordinationer, en avgörande faktor för att uppnå god livskvalitet både på kort och lång sikt. Att patienter tar ett större eget vårdansvar gör också vården mer samhällsekonomiskt hållbar.

Vidare syftar projektet till att öka kunskaperna hos såväl näringsliv som offentliga verksamheter för att i trygga samarbetsmodeller mellan privata och offentliga aktörer, exempelvis Spelplanen, föra en dialog som förbättrar resultatet av upphandlingen men som inte står i konflikt med framtida konkurrensutsättning och införande. Kunskapshöjningen ökar möjligheten att den framtagna lösningen upphandlas och implementeras.

Projektet, benämnt 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom), pågår till och med januari 2023, med ett delprojekt som avslutas i januari 2022. Partners i projektet är Innovation Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, RISE, Sony Network Communications Europe, miThings och Region Blekinge. Projektet finansieras av Vinnova samt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Ulrika Björck och Magnus Wallengren är Innovation Skånes kontaktpersoner för projektet.

Kontakta mig för mer information