Innovation Skåne

Vår etikpolicy

En hög etisk standard är grunden för vår verksamhets förtroende, och en del av vår framgång.

Ansvar

Varje medarbetare och chef svarar för att företagets etikpolicy följs i det dagliga arbetet.

Sekretess och hantering av information

Sekretessen innebär att den information våra klienter och idégivare delar med oss, till exempel i affärsrådgivningen, behandlas helt konfidentiellt och lämnas inte ut eller omtalas för obehöriga. Det gäller frågor av såväl personlig som affärsmässig art. Sekretessen säkerställs genom ett separat sekretessavtal med Innovation Skåne för samtliga anställda.

Hur vi hanterar intressekonflikter och jäv

En jävssituation kan uppstå om en medarbetare till exempel ska hantera en fråga där ärendet, direkt eller indirekt, berör ett företag ägt av medarbetaren själv, närstående eller vän. En medarbetare får inte arbeta med frågor om det finns en intressekonflikt och risk att bli misstänkt för att vara jävig. Det innebär att medarbetare i sådana fall får lämna över ett uppdrag eller ärende till en kollega.