Innovation Skåne

Frågor och svar innovativa anställda i Region Skåne

Senast uppdaterad: 2020-08-20

Allmänt

1. Vad erbjuder Innovation Skåne för stöd till anställda i Region Skåne om de har en idé om en ny produkt eller tjänst?
Om du är anställd i Region Skåne och har en idé om en produkt eller tjänst som skulle kunna förbättra hälso- och sjukvården, i Skåne eller på andra platser i världen kan vi hjälpa till. Om vi bedömer att din idé är ny, skulle göra nytta, lösa ett generellt problem och har kommersiell potential, utvecklar vi den internt mot en ny produkt eller tjänst för den öppna marknaden där ett företag agerar som licenstagare till projektet. Efterhand som vi passerar olika delmål utbetalas ekonomisk ersättning till dig. Vi har väl beprövade metoder, kontakter och kunnande för att säkra idén immaterialrättsligt och utveckla den vidare. Vi hoppas att du kan och vill vara med som en i teamet på denna resa. Om du är intresserad av att starta företag, erbjuder Innovation Skåne affärsrådgivning. Innovation Skåne hjälper även anställda i Region Skåne med att ta fram fribrev.

2. Vad är syftet med verksamheten?
Det behövs nya lösningar som förbättrar hälso- och sjukvården för patienterna och underlättar arbetsvardagen för medarbetare i Region Skåne. De bästa idéerna tror vi att de som arbetar i hälso- och sjukvården i Region Skåne har, eftersom de som jobbar här vet vilka behoven är och vilka lösningar som kan fungera. Vi hjälper till att ta tillvara och utveckla de idéer som växer fram i arbetsvardagen så att de kan komma till nytta i Region Skånes verksamhet och naturligtvis även på andra ställen i Sverige och världen.
Förutom de direkta effekterna, alltså produkter som ger förbättringar för patienter, medarbetare och verksamheten, bidrar också Regionanställdas idéer till en bredare positiv utveckling:
• Genom att uppmärksamma de idéer och initiativ som kommer från medarbetarna i Region Skåne stimulerar vi till nytänkande och bidrar till ett klimat med en bättre grogrund och mottaglighet för nya lösningar och innovationer.
• Att ta tillvara och utveckla medarbetares idéer har en personalvårdande effekt och kan bidra till att Region Skåne uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
• Innovation Skåne har byggt upp en god kunskap om marknaden och kan bidra till att skapa kännedom om befintliga lösningar på marknaden för att lösa existerande behov i verksamheten.

3. Hur länge har Innovation Skåne arbetat med att utveckla idéer från anställda i Region Skåne?
Innovation Skåne bildades sommaren 2015 genom en sammanslagning av Teknopol, ClinTrials Skåne och Innovator Skåne. Uppdraget att ta tillvara och utveckla idéer från anställdas idéer hade Innovator Skåne, som bildades 2008, och det uppdraget har fortsatt under kontinuerlig utveckling i Innovation Skåne sedan fusionen mellan de tre bolagen.

4. Hur många arbetar med idéer från medarbetare i Region Skåne på Innovation Skåne?
I dagsläget arbetar fyra personer med idéer från anställda i Region Skåne, varav två personer på deltid.

5. Vilken typ av idéer tar Innovation Skåne emot från anställda i Region Skåne?
Vi välkomnar alla idéer och lösningar från Region Skånes verksamhet, men har särskilt fokus på idéer och lösningar kopplade till hälso- och sjukvården. Det räcker med en tanke – du behöver inte ha en färdig lösning när du hör av dig till oss. Vi gör en bedömning om idén har kommersiell potential innan vi investerar våra resurser i den. I de fall vi bedömer att vi inte är rätt part för att utveckla idén försöker vi hjälpa till att hitta en person/organisation som kan hjälpa dig vidare. Om det exempelvis visar sig att idén om en ny produkt eller tjänst redan finns på marknaden kan vi exempelvis sätta dig i kontakt med koncerninköp i Region Skåne eller om idén ligger inom Region Skånes IT-verksamhet kan vi förmedla den dit.

6. Hur går jag tillväga om jag är anställd i Region Skåne och har en idé?
Skicka in din idé via formuläret på den här sidan. Vi kontaktar alla som skickat in en idé till oss och gör en bedömning av idéns kommersiella potential och vår möjlighet att bidra till idéns utveckling. Innovationsledaren, som kontaktar dig, har lång erfarenhet av hälso- och sjukvård och av att jobba i Region Skåne. Alla medarbetare på Innovation Skåne arbetar under sekretess.

7. Hur många idéer skickas in till Innovation Skåne från medarbetare i Region Skåne?
Innovation Skåne tar emot cirka 100-200 idéer per år från medarbetare i Region Skåne.

8. Hur ser Innovation Skånes process ut för att utveckla idéerna?
Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

 9. Hur stor andel av idéerna som skickas in till Innovation Skåne blir produkter tillgängliga på marknaden?
Cirka 10 procent av alla idéer som skickas in till Innovation Skåne av medarbetare i Region Skåne leder fram till ett licensavtal med ett företag. De flesta licensavtal leder i sin tur fram till en färdig produkt på marknaden, men det händer ibland att utvecklingsarbetet avbryts av företaget av någon anledning. Till exempel om en konkurrerande lösning kommit fram eller företaget byter inriktning. Cirka 20 procent av de idéer som skickas in till Innovation Skåne av medarbetare i Region går vidare från analysfasen i en fortsatt process där vi utvecklat idén genom att exempelvis ta fram en prototyp, söka patent och kontakta företag. Av de cirka 20 procenten idéer som går vidare från analysfasen in i den fortsatta processen når cirka 40 procent så långt att vi tecknar avtal med företag som kan göra idén tillgänglig på marknaden så att den kan komma till nytta i Region Skånes verksamhet men även hos många fler.

10. Hur långt tid tar det från det att en idé skickas in till Innovation Skåne till att idén blir till en produkt som kan användas i hälso- och sjukvården?
Tiden från att en idé skickas in tills den blir till en produkt som lanseras på marknaden varierar, exempelvis beroende på produktens komplexitet, regelverk och patientsäkerhetskrav. Innovation Skåne tar alltid en inledande kontakt inom två veckor från det att idén kommit in med medarbetaren som skickat in idén och sätter igång arbetet så snart som möjligt. En process för en förhållandevis enkel produktidé tar i absolut bästa fall 8 till 12 månader för att nå marknaden. I andra fall kan det ta flera år för att få fram en fungerande lösning.

11. Vad har blivit till produkter/tjänster som nått marknaden?
I dagsläget har vi tecknat cirka 40 licensavtal med externa aktörer baserade på medarbetares idéer. Antalet färdiga produkter som kommit ut på marknaden är cirka 20. De kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård för patienterna och arbetsmiljö för medarbetarna i Region Skåne men även till fler jobb. På den här sidan finns några exempel på idéer som blivit nya produkter och på den här sidan finns kortfattade beskrivningar av idéer där vi söker licenstagare.

Finansiering, ersättning och vinst

12. Hur finansieras verksamheten kring idéer från anställda i Region Skåne?
Verksamheten finansieras av Region Skåne som är Innovation Skånes ägare.

13. Hade det inte varit bättre att lägga pengarna på fler sjuksköterskor och undersköterskor i vården?
Innovation Skåne har i uppdrag av Region Skåne att ta tillvara och utveckla idéer med kommersiell potential från medarbetare i Region Skåne. Det är också Region Skåne som tilldelar medel till Innovation Skåne.
Innovation Skåne tar tillvara och utvecklar idéer med kommersiell potential som bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården för patienterna och underlättar arbetsvardagen för medarbetare i Region Skåne, men även göra skillnad för många fler (se fråga 2). Effekten av dessa förbättringar motsvarar ett värde som är betydligt högre än kostnaden för verksamheten.

14. Hur mycket pengar genererar varje projekt?
Vid varje försäljning av ett projekt till en aktör på marknaden som kan tillverka, marknadsföra och sälja produkten sker en förhandling av Innovation Skånes andel av framtida intäkter. Olika affärsmässiga faktorer påverkar andelen, exempelvis om produkten kan skyddas av patent, hur mycket företaget behöver investera för att får fram en färdig och godkänd produkt, hur stor marknaden beräknas vara/kunna bli, vilken marginal leverantören kan beräknas få på produkten osv. Intäkten varierar därmed för projekten.

15. Till vad går licensintäkterna som kommer från vidaresålda idéer?
Licensintäkterna återinvesteras i bolaget för att driva ytterligare projekt samt till att betala ersättning till idégivare.

16. Vilken ersättning får jag som kommit på idén?
Om det är flera idégivare som lämnar in samma idé delas nedanstående summor lika mellan idégivarna.
SEK 2 000 i samband med tecknande av samarbetsavtal.
SEK 5 000 utbetalas så snart som möjligt efter det att ISAB tecknat licensavtal med ett företag.
SEK 20 000 utbetalas så snart som möjligt efter det att licenstagaren börjat sälja produkten, d.v.s. genomförd affär inkluderande alla av (i) leverans av relevant produkt eller tjänst och (ii) utställd tillhörande faktura.
Om idégivare med tecknat samarbetsavtal står med i patentansökan som uppfinnare i enlighet med patentpraxis utbetalas: SEK 10 000 vid första utfärdat nationellt patent.
Ersättningen betalas ut som lön vilket innebär att Innovation Skåne, på egen bekostnad, ombesörjer eventuellt tillkommande lagstadgade sociala avgifter. Beloppen är inklusive semesterersättning. Beloppen beskattas hos mottagaren, Innovation Skåne gör, beroende av övriga omständigheter, eventuellt avdrag för preliminär skatt i likhet med engångsutbetalning av lön. Beloppen ovan ska justeras årligen per den 1 januari i proportionalitet till ändringen i prisbasbeloppet (avrundat till närmaste 500 SEK). Prisbasbeloppet för nästkommande år fastställs årligen av regeringen. Summorna ovan är kopplade till Prisbasbelopp för 2019.

17. Vem står på patentansökan om en sådan görs?
Innovation Skåne står som sökande och om idégivaren kommit fram med eller bidragit till den tekniska lösningen står hen som uppfinnare, tillsammans med eventuella andra uppfinnare som bidragit till idén. Det innebär att Innovation Skåne äger rätten till lösningen och patentet. Så snart en patentansökan lämnats in och fått ett preliminärt godkännande försöker Innovation Skåne hitta en aktör på marknaden som tar över rättigheterna och driver idén vidare, och därmed också står för framtida kostnader för att upprätthålla patentet. Om Innovation Skåne inte lyckas hitta en lämplig licenstagare övergår rättigheter och patent till medarbetaren som kommit på idén.

18. Vem bekostar patentansökan?
Innovation Skåne.

Samarbetsavtal

19. Finns det möjlighet att omförhandla olika delar i samarbetsavtalet, exempelvis nivån på ersättning vid de olika delmålen?
Avtalet är ett standardavtal där till exempel satta nivåer på ersättning till idégivaren när de olika delmålen uppnås inte kommer att kunna ändras från Innovation Skånes sida med hänsyn till tidigare ingångna avtal i andra projekt och med andra idégivare.

20. Vad bidrar Innovation Skåne med som motiverar framtida inkomster?
Under förutsättning att samarbetsavtal ingåtts, står Innovation Skåne för alla kostnader och för huvuddelen av arbetsinsatsen som krävs för att utveckla idén till en tillgänglig produkt på marknaden. Det kan inkludera:
– Oberoende analys av området avseende såväl marknad som teknik
– Undersökning/utveckling av gångbar teknisk lösning (vilken kan visa sig vara fullgod eller inte)
– Eventuella patentansökningar eller annan immaterialrätt
– Identifiering av samt kontakt och förhandling med lämplig aktör för vidare utveckling, produktion och marknadsföring av eventuell framtida produkt

I sammanhanget bör det också noteras att arbetsgivaren, Region Skåne, äger rätt till arbetstagares patenterbara uppfinningar då dessa innefattas av organisationens verksamhetsområde, mot att de ger den anställde ”skälig ersättning” för detta. Läs mer i Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar och 2015 års ”uppfinnaravtal” mellan Svensk Näringsliv och PTK. I det senare regleras även nivåer av skälig ersättning. I samarbetsavtalet som tecknas mellan idégivaren, Region Skåne och Innovation Skåne överlåter Region Skåne dessa rättigheter till Innovation Skåne.

21. Vi vill ha med en återköpsklausul i samarbetsavtalet, kan ni lägga till det?
Om Innovation Skåne beslutar att inte driva vidare ett projekt, får du som kommit på idén rätt till alla eventuella immateriella rättigheter och know-how som utvecklats av Innovation Skåne under projekttiden. I praktiken innebär det att du som idégivare även har rätt att driva idén och projektet vidare på egen hand. Vi rekommenderar dig i sådant fall att anmäla bisyssla till din arbetsgivare som gör en bedömning av om det är förenligt att driva verksamhet för att utveckla idén parallellt med ditt arbete i Region Skåne.

Fribrev

22. Jag är anställd på Region Skåne och ska starta ett företag, vad behöver jag göra för att förhålla mig rätt gentemot min arbetsgivare?
– Tillstånd till bisyssla, se fråga 29 nedan.
– Fribrev, se fråga 23 nedan.

23. Vad är ett fribrev?
Ett fribrev är en överlåtelsehandling där Region Skåne avsäger sig sin normala rätt till din uppfinning, och därmed ger dig full rätt till och ansvar för denna. I det fall ytterligare regionanställda personer exempelvis blir involverade i utvecklingen av uppfinningen efter utfärdande av det första fribrevet till dig, kan ytterligare fribrev inte delas ut i efterhand, eftersom Region Skåne vid detta tillfälle redan avsagt sig rättigheterna till uppfinningen.

24. När behöver jag ett fribrev?
När du har en idé som sannolikt är en patenterbar uppfinning och inte vill arbeta tillsammans med Innovation Skåne för att förverkliga idén, utan vill utveckla idén på egen hand eller tillsammans med annan partner. Är du osäker på om din idé är patenterbar så kontakta Innovation Skåne så kan vi hjälpa till att bedöma om din idé är förenlig med fribrev. Innovation Skåne erbjuder stöd till även till dig som vill starta företag och utveckla idéer, läs mer här.

25. Varför behöver jag ha ett fribrev?
Enligt Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar har arbetsgivaren, Region Skåne, företräde till patenterbara uppfinningar som faller inom ramen för arbetsgivarens verksamhetsområde där du som arbetstagare är uppfinnare. Arbetsgivaren har, mot skälig ersättning, rätt till patenterbara uppfinningar som du gör under din anställning eller sex månader efter det att du avslutat din anställning. Med ett fribrev avsäger sig arbetsgivaren rätten till uppfinningen. Fribrevet kan exempelvis vara viktigt att ha om du för diskussion med sponsorer eller möjliga partners.

26. Jag är även anställd på ett universitet, kan jag inte hävda lärarundantag då?
Detta är en gråzon som oss veterligen hittills inte prövats rättsligt. Det så kallade lärarundantaget innebär att lärare och forskare vid svenska universitet och högskolor inte omfattas av Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Har du en anställning i Region Skåne samtidigt som du även har en anställning på ett universitet eller en högskola, och har en möjligt patenterbar uppfinning som ingår i arbetsgivarnas verksamhetsområde, rekommenderar vi dig med tanke på gällande rättsliga oklarheter att söka fribrev från Region Skåne. Ett fribrev undanröjer den möjliga invändningen mot affärssamarbete kring uppfinningen, exempelvis hos partners och investerare, nämligen risken att Region Skåne i framtiden skulle kunna hävda laglig rätt till din uppfinning och därmed försena vidare utveckling tills detta kunnat avgöras rättsligt.

27. Vem utfärdar fribrev?
Du kontaktar Innovation Skåne om du önskar få fribrev. Innovation Skåne tar fram ett underlag för fribrev. Fribrevet ska godkännas av förvaltningschefen i den förvaltning som du arbetar inom och undertecknas av regiondirektören.

28. Vad behöver Innovation Skåne av mig för att ta fram ett fribrev?
Innovation Skåne behöver en konkret beskrivning av din idé. Beskrivningen bör vara så specifik som möjligt och även innefatta en problemställning med tillhörande konkreta tekniska lösningar som gör det möjligt att repetera uppfinningen. Utifrån denna beskrivning görs en bedömning om din idé är möjligt patenterbar, eller inte. Innovation Skåne och arbetsgivaren, Region Skåne, behandlar din uppfinning under sekretess.

29. Kan jag driva min idé vidare på egen hand när jag har fått ett fribrev?
När du har ett fribrev har du full rätt till idén och kan utveckla den på egen hand. Vi rekommenderar dig dock starkt att anmäla bisyssla till din arbetsgivare som gör en bedömning av om det är förenligt att driva verksamhet för att utveckla idén parallellt med ditt arbete i Region Skåne. I det fall du, eller ett företag som du kan kopplas till, utvecklar en försäljningsbar produkt i enlighet med fribrevets beskrivning, upphör din rätt till bisyssla vid försäljning av sådan produkt till Region Skåne.

30. Kan man få ett fribrev utfärdat för en mjukvarulösning, datorprogram, app eller liknande?
Mjukvara i sig är inte patenterbart enligt gängse konventioner och faller snarare inom upphovsrätt. Uppfinningar som är beroende av mjukvara faller inom det patenterbara området endast om någon essentiell (uppfinningsrik) del av teknisk karaktär, exempelvis essentiell hårdvara, kan förknippas därmed. Fribrev täcker, som sagt, bara patenterbara uppfinningar såsom styrt av bakomliggande svensk lag. Skulle din uppfinning ”bara” mynna ut i en ren mjukvarulösning är fribrev således inte tillämpligt då Region Skåne knappast kan hävda att de äger rättigheter därtill enligt Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, vilken lag endast omfattar patenterbart stoff. Av denna anledning kan vi därför inte utforma fribrev som helt eller där en utbruten del omfattar rena mjukvarulösningar. Med det sagt vill vi dock fortfarande rekommendera dig att söka separat ”tillstånd till bisyssla” om det faller sig så att du börjar utveckla eller göra affärer kring ren mjukvara (utan tillhörande fribrev). Givetvis kan man också i detta fall få stöd från Innovation Skånes affärsrådgivning (se fråga 24).

I siffror

65

Projekt under utveckling just nu

40

Licensavtal med kommersiella företag hittills

Kontakta mig för mer information