Innovation Skåne

Innovationsledning i Region Skåne

Innovation Skåne arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdens verksamheter för att skapa värde för patienter och medarbetare genom innovation, till exempel genom att utforska nya arbetsprocesser eller användningen av ny innovativ teknik.

Vi erbjuder projekt- och processledningsstöd vid förändringsprojekt. I vår verktygslåda finns bland annat tjänstedesign, utbildning i innovationsledning, hur samverkan drivs med externa partners och omvärldsbevakning. Våra styrkor är djupa kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och fungerar, hur innovationssystemet är uppbyggt och vårt stora samarbete med både offentliga organisationer, näringsliv och akademi.

Stödet riktar sig till dig som arbetar i Region Skåne och till dig som driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och är finansierade av Region Skåne, alltså såväl Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård som privata vårdgivare.

Verktyg för innovation

Första innovationshjälpen
En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Hämta lathunden Första innovationshjälpen

Guide för att utveckla lösningar till hälso- och sjukvården
Detta behöver du tänka på innan du börjar utveckla lösningar på egen hand, tillsammans med andra, eller tänker köpa färdiga lösningar, som ska användas inom hälso- och sjukvården.
Hämta Spelplan för bättre utveckling och upphandling, en delrapport inom Sweper-projektet. På Swepers webbplats finns mer information om spelplanen.
Download The Game Plan for publicly initiated development and national dissemination of ideas and solutions with commercial potential within public healthcare in collaboration. Additional information about the game plan can be found at Sweper’s website.

Workshop-verktyg för bättre upphandling och implementering av innovationer
Verktyg hjälper upphandlande organisationer och myndigheter genom att skapa bättre dialog mellan offentliga verksamheter och näringsliv och på så sätt skapa bättre förutsättning för bra upphandlingar och implementeringar av innovationer.
Workshop-verktyget bidrar till att skapa en fördjupad dialog mellan offentlig verksamhet, inköpare, innovationsstödjare och inte minst företag genom fiktiva fall som kan användas som dialog-bas när just vårdgivare, inköpare, företag, innovationsstödjare och andra intressenter vill vässa sina kunskaper om implementering av innovationer i offentliga verksamheter. Hämta verktyget Fiktiva fall här.
Verktyget togs fram inom ramen för projektet Upphandling & Implementering (UppHim), ett strategiskt projekt inom Medtech4Health. Syftet med såväl projektet som verktyget är att övervinna den projektdöd som är relaterad till upphandlingshinder i hälso- och sjukvården och på så sätt snabbare implementera fler nya bra lösningar i vården. Läs mer om projektet här.

Personcentrerad data och juridik
Mängden hälsodata om varje individ växer snabbt och rätt använd kan den användas för att specialanpassa vården för alla individer, så kallad precisionsmedicin. Rapporten om personcentrerad data och juridiken därtill sammanfattar och diskuterar dess utmaningar för att vägleda framväxten av nya lösningar inom precisionsmedicin och data­behandling.
Hämta rapporten Personcentrerad data och juridik, en delrapport inom SWEPER-projektet

Virtuella vårdbesök i primärvården
En slutrapport från 2017 till regiondirektören i Region Skåne om digitala lösningar och digitala vårdbesök.
Hämta rapporten Virtuella vårdbesök i primärvården 

Nyttiga länkar

Innovationspartnerskap – ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling genom upphandling. En rapport från Upphandlingsmyndigheten från 2019 om den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) som ger upphandlande myndigheter och enheter möjlighet att tillsammans med marknadens leverantörer ta fram innovativa lösningar som tillgodoser den upphandlande myndighetens eller enhetens behov för att främja just innovativa lösningar och hållbar tillväxt.
Länk till ett webinar från september 2020 om hur ett innovationspartnerskap fungerar i praktiken med projektet Strokekedjan som exempel.
Länk till följeforskarens rapport om projektet Strokekedjan.

Vård och omsorg på distans – 24 praktiska exempel från Norden. En publikation från Nordens välfärdscenter (en av Nordiska ministerrådets institutioner) om nya lösningar som implementerats i vården i Norden.

20 tools for innovating in government. Brittiska innovationsaktören Nesta diskuterar och delar med sig av handfasta tips för personer i offentlig sektor som vill förändra med innovation.

Medel till utvecklings- och innovationsinsatser

Under 2020 delar Region Skåne ut medel för utvecklings- och innovationsinsatser som förbättrar tillgängligheten. Medlen är avsedda för arbete som bidrar till en förbättrad och långsiktigt hållbar tillgänglighet. Verksamheter inom egen regi kan söka med undantag av verksamheter inom primärvården och inom specialistvårdvalen ögon, katarakt, hud och LARO.
Medlen delas ut flera gånger under året. Ansökan ska vara underskriven av förvaltningschefen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar sökanden att i möjligaste mån rådfråga Innovation Skåne för hur respektive insats kan främja innovation i berörd verksamhet. Innovation Skåne kan också vara en aktiv part och processledare i själva genomförandet av insatsen. Kontakta Innovation Skånes Bengt Stavenow för mer information.

I anvisningen finns mer information om vilka delar ansökan ska bestå av, principer för att kunna söka medlen och berednings- och beslutsprocessen

Kontakta mig för mer information