Innovation Skåne

Innovationsområden

Innovation Skåne leder eller deltar i flera innovationsprojekt tillsammans med våra externa samarbetspartners. På den här sidan presenteras projekten, vill du har mer information kontakta gärna våra projektledare. Vi arbetar inom fem innovationsområden:

Health

Digi Health Skåne-Blekinge

I projektet samarbetar små och medelstora företag, vårdgivare och kunskapspartners för att testa och utveckla nya tjänster. Målet är att med innovationsstöd bidra till att vårdgivarna får tillgång till bättre vårdtjänster och att bidra i utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster, mål som i sin tur leder till ökad digitalisering och hållbarhet samt fler arbetstillfällen.

Partners i projektet är förutom Innovation Skåne också Karlskrona kommun, Ideon Innovation och Funktionsrätt Skåne. Även Lunds universitet deltar i projektet genom att bidra med kunskapsspridande aktiviteter. Projektet är en fortsättning på ett innovationssamarbete som pågått sedan 2013. Projektet pågår mellan augusti 2021 och oktober 2023. Björn Lagnevik är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

Prevention barnfetma

Prevention barnfetma är ett nationellt initiativ som syftar till att förebygga övervikt och fetma bland barn mellan 0-6 år i Sverige. Projektet leds av SWElife och förutom Innovation Skåne deltar ytterligare 24 partnerorganisationer från hela landet. Innovation Skåne projektleder ett av de fem arbetspaketen som drivs nationellt, Incitament, Ersättningsmodeller och Affärsmodeller. Initiativet utgör ett första nationellt mission-orienterat case med fokus på förebyggande hälsoinsatser och systemtransformation ur ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv. Projektet pågår mellan åren 2020 och 2030. Maria Bjerstam är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

Carematrix

Innovation Skåne och Region Skåne leder tillsammans Carematrix, ett europeiskt projekt för att stödja utvecklingen av bättre lösningar för patienter med multisjukdom med målet att skapa en bättre sammanhållen vård och därmed ökad livskvalitet för patienter.

I projektet upphandlas forskning och utveckling gemensamt av tre europeiska vårdgivare, utöver Region Skåne, genom Lasarettet i Trelleborg, även vårdgivare i Norge och Spanien. Projektet stödjer i en innovationsupphandling utvecklingen av bättre lösningar för patienter med multisjukdom, med syftet att nå lösningar som ger den enskilda patienten en mer sammanhållen vårdkedja, och ökad livskvalitet som följd.

Innovation Skåne är koordinator för projektet som finansieras av EU:s Horisont 2020. Den totala projektbudgeten är 60 miljoner kronor, varav 42 miljoner ska gå till stöd i utvecklingen av lösningar. Projektet startade 1 mars 2021 och avslutas i december 2024. I projektet deltar sju partnerorganisationer, förutom Innovation Skåne även Region Skåne, Norway Health Tech, Vestre Viken Hospital Trust, Basque Foundation for Health Innovation and Research (BIOEF), Region Osakidetza, och The International Foundation of Integrated Care (IFIC). Magnus Wallengren är koordinator för projektet.

Digital lösning ska stärka egenvårdsförmåga och livskvalitet hos individer med kronisk njursvikt

Projektet har som målsättning att bidra till minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet vid kronisk njursvikt genom ett förbättrat stöd för egenvård. Kronisk njursvikt ställer höga krav på anpassning av levnadsvanor i kombination med läkemedel för att bromsa försämringen av njurfunktionen. Ordinationerna är individanpassade och varierar beroende på graden av njurfunktionsnedsättning samt var individen befinner sig i sitt sjukdomsförlopp, vilket gör vården komplex.

Projektet, benämnt 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom), pågår till och med januari 2023, med ett delprojekt som avslutas i januari 2022. Partners i projektet är Innovation Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, RISE, Sony Network Communications Europe, miThings och Region Blekinge. Projektet finansieras av Vinnova samt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Ulrika Björck och Magnus Wallengren är Innovation Skånes kontaktpersoner för projektet.

Digital infrastruktur på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Projektet ska ta fram ett beslutsunderlag för utveckling av digital tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk hälsa och ohälsa samt deras närstående.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet överstiger redan tillgängliga vårdresurser. Behovet kan inte fullt ut mötas genom att anställa fler medarbetare, istället behöver BUP också jobba på nya sätt – digitalt. Att möta vården i en digital miljö är något inte minst barnen och ungdomarna själva skulle känna väl igen sig i från sin också i övrigt digitaliserade vardag.

Projektet samlar och paketerar digitala erbjudanden, tjänster och verktyg som finns på samtliga vårdnivåer. Projektet kommer även producera nya erbjudanden och tjänster som internetbehandlingar och erbjudanden i nya digitala format. Löpande under projektet utreds, testas och utvärderas såväl erbjudanden och tjänster som strukturer, design och upplägg av barn och ungdomar samt deras närstående.

Parallellt med projektet deltar Innovation Skåne i det nationella SKR-projektet Kraftsamlingen för psykisk hälsa för att hämta ytterligare stöd till BUP-projektet.

Projektets planerade slutleverans till Region Skånes Barn och Ungdomspsykiatri blir ett underlag för att kunna utveckla och implementera en ungdomsportal med en helt ny digital hälsoinfrastruktur. Projektet drivs gemensamt av Innovation Skåne och Region Skånes BUP-kliniker samt verksamhetsutvecklare, IT och andra berörda avdelningar.

Projektet pågår sedan augusti 2020 och avslutas i december 2021. Emmy Bertholdsson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

Digihealth Nordic Acceleration

Projektet pågår sedan oktober 2020 och slutar i september 2021. Turku Science Park leder projektet tillsammans med Innovation Skåne och ScanBalt. Fred Kjellson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

EU Interreg Baltic Sea Region

eHealth Innovation

Målsättningen med projektet eHealth Innovation är att skapa tillväxt i regionens små- och medelstora företag inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt. Innovationsklimatet i regionen stärks genom en ökad samverkan kring offentliga verksamheters utmaningar mellan offentlig och privat sektor. Projektet startade i maj 2018 och avslutas i augusti 2021, det är ett samverkansprojekt mellan Blue Science Park och Innovation Skåne. Fred Kjellson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa. Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa. Region Skåne är så kallad Core partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar. Bengt Stavenow är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

EIT Health

HealthTech Nordic

Projektet samlar en community med startups och entreprenörer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island med stor internationell potential – och en mängd andra med intresse av healthtech-området. Projektet är delfinansierat av Öresund-Kattegat-Skagerrak, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Särskilda insatser kan därför erbjudas till startups inom det här geografiska området. Målet är att hjälpa ett hundratal startups inom HealthTech att växa och skapa 700 nya jobb. HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne tillsammans med Norway Health Tech i Norge, Health Tech Hub Copenhagen i Danmark och Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige. Partnerskapet är en vidareutveckling av projektet Nordic Connected Health Star Track. Marianne Larsson är projektledare.

Strokeresan

Tillsammans med Region Skåne samt Blue Science Park, Region Blekinge och Karlskrona Kommun och med stöd från Upphandlingsmyndigheten och finansiering från Vinnova leder vi en förstudie som undersöker förutsättningarna för att genom upphandlingsformen innovationspartnerskap radikalt förbättra akutvården för stroke.
Innovationsupphandlingen kan komma att omfatta kommuner och regioner i södra Sverige. Målet är att öka livskvaliteten för strokepatienter och samtidigt minska samhällskostnaderna. Emmy Bertholdsson är Innovation Skånes kontaktperson för arbetet.

Läs mer om avslutade projekt

Mobility

EVolution Road

Konsortiet EVolution Road, projektlett av Innovation Skåne, har fått i uppdrag att demonstrera elvägsteknik anpassad till tung trafik, som även är lämplig till bussar och andra fordon, och som kan användas i staden. En sträcka på Getingevägen i Lund kommer att beläggas med två olika varianter av samma elvägsteknik. Konsortiet EVolution Road består av Innovation Skåne AB (projektledare), Elonroad, Lunds tekniska högskola, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun/Future by Lund, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI. Projektets huvudfinansiär är Trafikverket. Projektet pågår 2019-2022. Projektledare är Per Löfberg.

Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen

Projektet Framtidens Intelligenta Mobilitet (FIMO) arbetar med att utnyttja tekniska möjligheter för att stödja mer hållbar rörlighet i och mellan Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Själland.

I projektet utvecklas och demonstreras innovativa mobilitetslösningar genom nio use cases i geografiska områden som alla har olika utmaningar såsom täta stadsområden, omgivande kommuner och landsbygd. I vart och ett av fallen ska innovativa lösningar utformas som förslag på hur man kan lösa mobilitetsutmaningarna.

Deltagande projektmedlemmar är Region Hovedstaden (lead partner), Region Sjælland, Movia, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Køge Kommune, Lunds Kommune, Helsingborg Stad, Vera Park, Region Skåne, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet og Gate 21. Projektet delfinansieras av Interreg ØKS. Projektet pågår 2018-2021. Projektledare är Malin Larsson.

Maas i Skåne

I projektet MaaS i Skåne ska en så kallad Mobility as a Service, eller MaaS-lösning, koppla ihop publika och privata transporttjänster, till exempel buss, tåg, taxi, cyklar, scootrar och bildelning i ett system. Ett öppet gränssnitt gör det möjligt att integrera olika resetjänster i plattformen, något som öppnar upp för fler nya och innovativa lösningar som kan bidra till ett hållbart resande.

Deltagande projektmedlemmar är Innovation Skåne, Skånetrafiken, kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, samt Iomob Technologies AB som utvecklar delar av den tekniska lösningen. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten. Projektet pågår 2020-mars 2022. Projektledare är Markus Mårtensson.

Mobilitet på Tvärs

Mobilitet på Tvärs ska förändra och förbättra den gröna mobiliteten i Greater Copenhagen genom att implementera och involvera medborgarna i nya mobilitetslösningar och genom att skala upp ny mobilitet på tvärs över landsbygd, förort och stad. Projektet kommer att främja grön mobilitet för medborgare med nya mobilitetslösningar, såsom bildelning, samåkning och nya höghastighetscyklar. Innovation Skåne tillsammans med Gate21 driver projektet. Övriga projektpartners är de svenska kommunerna Lund, Sjöbo och Tomelilla, danska kommunerna Lejre, Slagelse, Fredensborg, Roskilde och Frederiksberg, samt Region Hovedstaden, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom. Projektet stöds av Interreg ÖKS. Projektet pågår 2020-2022. Projektledare är Malin Larsson.

Materials

Materials Business Center

Material Business Center ska bli ett globalt epicenter för nya produkter och affärsmöjligheter baserade på materialteknologi och innovationer i södra Sverige. Genom etableringen av MAX IV Laboratory och European Spallation Source (ESS) kommer framtida uppmärksamhet och investeringar att fokuseras ännu mer till materialforskning och materialutveckling i Skåne. Det är en enastående möjlighet för nya lösningar, företag och arbetstillfällen i regionen, Sverige och Europa, som vi tar vara på genom det här projektet. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Carl Malm är projektledare.

EUlogo_v_RGB

 

Testbädd inom avfallshantering

Med hjälp av sensorer och robotteknik ska förmågan att identifiera material i industriellt avfall förbättras, vilket förväntas leda till att mer material kan återanvändas – en viktig förutsättning för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. Testbädden fungerar som en öppen plattform dit företag och forskare kan söka sig för att testa, jämföra och utvärdera olika typer av sensorer för identifikation av material i verklig miljö. Deltagande projektmedlemmar är Mobile Heights, Invest in Skåne, Norrvidinge, OP Teknik, Innovation Skåne och Microsoft. Microsoft stödjer initiativet med ett ekonomiskt anslag. Projektet pågår 2020/2021. Erik Stenberg är projektledare.

Läs mer om avslutade projekt

Lighting

Lighting Metropolis – Green economy

Ett nytt belysningsprojekt i Greater Copenhagen med mål att spara energi genom att öka investeringen i intelligent energieffektiv LED-belysning av god kvalitet i offentliga byggnader och offentliga vägar. Projektet syftar till att både behålla och stärka Greater Copenhagens position som ett ledande globalt demonstrationsområde (Living labs) för energieffektiva och innovativa LED-belysningslösningar och samtidigt leda till energibesparingar på minst 7 200 000 kWh/år. Projektet omfattar sex skånska kommuner, åtta danska kommuner, Region Skåne samt tre universitet. Samtliga partners deltar aktivt i utvecklingen och accelerationen av energieffektiv belysning, som utöver detta skapar många andra positiva effekter och ett underlag för tillväxt i regionen som leder till nya produkter och tjänster inom belysning. Projektet drivs under tre års tid (2019 – 2022). Maria Edgren är projektledare.

 

Foodtech

Foodtech Innovation Network

Projektet avser bidra till att avhjälpa två av regionens huvudsakliga utmaningar, låg produktivitet och låg sysselsättningsgrad. Detta genom att öka små och medelstora företags (SMF) konkurrenskraft inom ett av regionernas tydligaste styrkeområden foodtech. Projektet avser att tillgängliggöra industriella miljöer (demonstratorer) där SMF:s kan utveckla produkter, processer och koncept tillsammans med teknisk kunnigt stöd. Företagen kommer också erbjudas utbildning samt innovation och tillväxtstöd. Parallellt byggs en vibrerande community inom Foodtech upp som skapar ytterligare värde. Projektet beräknas generera minst 150 heltidsekvivalenter inom Skåne och Blekinge under projekttiden och på lång sikt 1000 heltidsekvivalenter. Projektet kommer drivas i samverkan mellan Innovation Skåne, Lunds Universitet/LTH, Netport Science Park och Packbridge. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Samverkan för nya affärsmodeller och innovationer i en cirkulär bioekonomi

Syftet med projektet är att hjälpa till med att säkra Sveriges livsmedelssystem, genom att bidra till ny kunskap och nya industriella lösningar med särskilt fokus på frukt och grönt.

Projektet består i att samla företag och andra aktörer i näringskedjan, för att identifiera gap och möjligheter för cirkulär bioekonomi. Projektet består även i att arrangera workshops och seminarier, samt att fastställa strukturer för ett fortsatt samarbete. Projektägare är Foodhills med Innovation Skåne, Livsmedelsakademin och LRF Trädgård som samverkansparter. Emelie Olsson är projektledare.

 

Innovationsprojekt inom klimatsmart vattenhantering

I projektet har skånska organisationer tillsammans med Microsoft gått samman för att tillsammans hitta innovativa lösningar på den globala utmaningen kring bristen på färskvatten. I det syftet har man skapat en innovationstävling där bidrag eftersöks som kan leda till en effektiv resursanvändning av färskvatten som direkt eller indirekt gynnar livsmedelsproduktion. Deltagande projektmedlemmar är Venture Cup, Microsoft, LTH, WIN Water och Innovation Skåne. Projektet pågår 2020/2021. Erik Stenberg är projektledare.

 

Avslutade projekt

Cross4Health

Cross4Health var ett sektorsövergripande utvecklingsprojekt inom flygindustrin, mobilindustrin, energi och bioteknik samt medicinsk teknik för att skapa innovativa lösningar, affärsmodeller och arbetsflöden som förbättrar patientcentrerad och individanpassad vård. Genom två utlysningar fick små och medelstora företag i konsortium finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar i hälso- och sjukvård. Magnus Wallengren var Innovation Skånes kontaktperson för projektet som avslutades 2020.

ProVaHealth

Product Validation in Health, ProVaHealth, var ett Interreg Baltic Sea Region-projekt som syftade till att underlätta tillgången till så kallade living labs för startups samt små och medelstora företag. Projektet främjade kommersialisering genom användarvalidering och återkoppling för produktutveckling. ProVaHealth omfattade 14 living labs från Östersjöområdet och samarbetade med ScanBalt och European Network of Living Labs. Fred Kjellson var Innovation Skånes kontaktperson för projektet som avslutades 2020.

Sweper

SWEPER var ett nationellt initiativ för att förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda data. Målet var att bidra till att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin – en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen. Innovation Skåne var delprojektledare och Fred Kjellson ledde Innovation Skånes insatser i projektet som avslutades 2020.

Preventiva hälsotjänster för ungas psykiska hälsa
Digitalisering av graviditetsprocessen
Distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt
Läkarstöd på distans
EIT Health: OpenAPI Bootcamp

 

Baltic TRAM

Baltic TRAM (Transnational Research Access i Macroregion) syftade till att stärka samverkan mellan analytiska forskningsinstitutioner och företag och länka kompetens till konkreta industriella behov. Det övergripande målet var att öka innovation, säkerställa genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och uppmuntra entreprenörskap genom att stödja små och medelstora företag. Detta bidrog till den regionala ansträngningen att göra Östersjöregionen innovativ, hållbar och konkurrenskraftig. Baltic TRAM leddes av DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Innovation Skåne var en av 14 projektpartners. Detaljerad projektsummering (på engelska).