Innovation Skåne

Innovationsområden

Innovation Skåne arbetar inom fem innovationsområden: Health, Mobility, Materials, Lighting och Foodtech. Inom de här områdena leder eller deltar vi i följande projekt, ofta med flera externa samarbetspartners:

HEALTH

Cross4Health

Cross4Health är ett sektorsövergripande utvecklingsprojekt inom flygindustrin, mobilindustrin, energi och bioteknik samt medicinsk teknik för att skapa innovativa lösningar, affärsmodeller och arbetsflöden som förbättrar patientcentrerad och individanpassad vård. Genom två utlysningar kan små och medelstora företag i konsortium få finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar i hälso- och sjukvård. Magnus Wallengren är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

eHealth Innovation

Målsättningen med eHälsoprojektet eHealth Innovation är att skapa tillväxt i regionens små- och medelstora företag inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt. Innovationsklimatet i regionen stärks genom en ökad samverkan kring offentliga verksamheters utmaningar mellan offentlig och privat sektor. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Blue Science Park och Innovation Skåne.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa. Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa. Region Skåne är så kallad Core partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar. Bengt Stavenow är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

EIT Health

HealthTech Nordic

Projektet samlar en community med startups och entreprenörer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island med stor internationell potential – och en mängd andra med intresse av healthtech-området. Projektet är delfinansierat av Öresund-Kattegat-Skagerrak, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Särskilda insatser kan därför erbjudas till startups inom det här geografiska området. Målet är att hjälpa ett hundratal startups inom HealthTech att växa och skapa 700 nya jobb. HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne tillsammans med Oslo MedTech i Norge, Cobis i Danmark och Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige. Partnerskapet är en vidareutveckling av projektet Nordic Connected Health Star Track. Marianne Larsson är projektledare.

ProVaHealth

Product Validation in Health, ProVaHealth, är ett Interreg Baltic Sea Region-projekt som underlättar tillgången till så kallade living labs för startups samt små och medelstora företag. Projektet främjar kommersialisering genom användarvalidering och återkoppling för produktutveckling. ProVaHealth omfattar 14 living labs från Östersjöområdet och samarbetar med ScanBalt och European Network of Living Labs. Fred Kjellson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.


Sweper

SWEPER är ett nationellt initiativ som vill förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda data. Målet är att bidra till att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin – en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen. Innovation Skåne är delprojektledare och Vinnova är finansiär.

Strokeresan

Tillsammans med Region Skåne samt Blue Science Park, Region Blekinge och Karlskrona Kommun och med stöd från Upphandlingsmyndigheten och finansiering från Vinnova leder vi en förstudie som undersöker förutsättningarna för att genom upphandlingsformen innovationspartnerskap radikalt förbättra akutvården för stroke.
Innovationsupphandlingen kan komma att omfatta kommuner och regioner i södra Sverige. Målet är att öka livskvaliteten för strokepatienter och samtidigt minska samhällskostnaderna. Emmy Bertholdsson är Innovation Skånes kontaktperson för arbetet.

Projekt i samarbete med hälso- och sjukvården

Innovation Skåne är med och stöttar projekt som ägs och finansieras av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Projekten inkluderar systematiska projekt samt innovations- och förändringsledning i hälso- och sjukvård. Bengt Stavenow är kontaktperson. Här finns mer information om verksamheten.

Digitalisering av graviditetsprocessen
Distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt
Läkarstöd på distans
Preventiva hälsotjänster för ungas psykiska hälsa

MOBILITY

EVolution Road

Konsortiet EVolution Road – tidigare Elväg Syd – projektlett av Innovation Skåne, har fått i uppdrag av Trafikverket att anlägga en demonstration av elvägsteknik i stadsmiljö tillämpad på i första hand en stadsbuss. En sträcka på Getingevägen i Lund kommer att beläggas med två olika varianter av samma elvägsteknik. Elvägen börjar byggas första kvartalet 2020 och hela projektet kommer att pågå under tre års tid. Konsortiet EVolution Road består av Innovation Skåne AB (projektledare), Elonroad, Lunds tekniska högskola, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun/Future by Lund, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

MATERIALS

Materials Business Center

Material Business Center ska bli ett globalt epicenter för nya produkter och affärsmöjligheter baserade på materialteknologi och innovationer i södra Sverige. Genom etableringen av MAX IV Laboratory och European Spallation Source (ESS) kommer framtida uppmärksamhet och investeringar att fokuseras ännu mer till materialforskning och materialutveckling i Skåne. Det är en enastående möjlighet för nya lösningar, företag och arbetstillfällen i regionen, Sverige och Europa, som vi tar vara på genom det här projektet. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Carl Malm är projektledare.

EUlogo_v_RGB

Avslutat: Baltic TRAM

Det internationella projektet Baltic TRAM (Transnational Research Access i Macroregion) syftade till att stärka samverkan mellan analytiska forskningsinstitutioner och företag och länka kompetens till konkreta industriella behov. Det övergripande målet var att öka innovation, säkerställa genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och uppmuntra entreprenörskap genom att stödja små och medelstora företag. Detta bidrog till den regionala ansträngningen att göra Östersjöregionen innovativ, hållbar och konkurrenskraftig. Baltic TRAM leddes av DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, i dialog med 14 projektpartners och fem associerade organisationer från hela Östersjöområdet. Projektet finansierades delvis av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Interreg Baltic Sea Region Program.
SUMMERING BALTIC TRAM (På engelska)

LIGHTING

Lighting Metropolis – Green economy

Ett nytt belysningsprojekt i Greater Copenhagen med mål att spara energi genom att öka investeringen i intelligent energieffektiv LED-belysning av god kvalitet i offentliga byggnader och offentliga vägar. Projektet syftar till att både behålla och stärka Greater Copenhagens position som ett ledande globalt demonstrationsområde (Living labs) för energieffektiva och innovativa LED-belysningslösningar och samtidigt leda till energibesparingar på minst 7 200 000 kWh/år. Projektet omfattar sex skånska kommuner, åtta danska kommuner, Region Skåne samt tre universitet. Samtliga partners deltar aktivt i utvecklingen och accelerationen av energieffektiv belysning, som utöver detta skapar många andra positiva effekter och ett underlag för tillväxt i regionen som leder till nya produkter och tjänster inom belysning. Projektet drivs under tre års tid (2019 – 2022). Maria Edgren är projektledare.

 

FOODTECH

Samverkan för nya affärsmodeller och innovationer i en cirkulär bioekonomi

Syftet med projektet är att hjälpa till med att säkra Sveriges livsmedelssystem, genom att bidra till ny kunskap och nya industriella lösningar med särskilt fokus på frukt och grönt.

Projektet består i att samla företag och andra aktörer i näringskedjan, för att identifiera gap och möjligheter för cirkulär bioekonomi. Projektet består även i att arrangera workshops och seminarier, samt att fastställa strukturer för ett fortsatt samarbete. Projektägare är Foodhills med Innovation Skåne, Livsmedelsakademin och LRF Trädgård som samverkansparter.