Innovation Skåne

Läkarstöd på distans

Region Skåne ska erbjuda ett kvalificerat läkarstöd på distans genom att använda ny, digital teknik och därmed minska beroendet av vårdens geografiska placering. Inom primärvården finns det goda möjligheter att skapa förbättringar med hjälp av digitala lösningar som baseras på behov och utvecklas i nära samverkan med patienter och medarbetare. Projektet Läkarstöd på distans​ pågick inom ramen för regiondirektörens beslut (maj 2017, reviderat 2018) om digital förnyelse inom primärvården och byggde på Region Skånes strategi för e-hälsa.

Projektet hade sin utvecklingsbas i Hässleholm, Osby och Perstorp och involverade Hässleholms sjukhus, vårdcentralerna och den kommunala vården. Tjänster som till exempel läkarkonsultation via digitala kanaler, digitala verktyg för mobila team och egen-monitorering testades. Projektet tog även hänsyn till förslagen i utredningen God och nära vård (SOU 2018:39 som ska stödja regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården.

Projektet hade under våren 2019 ett samarbete med Malmö universitet kring tjänstedesign i vården för att kartlägga behov av tjänster inom Nära vård. Studenternas rapporter – Service design, finns i den högra spalten.

Projektet är nu avslutat.

Projektet inspirerades av Glesbygdsmedicinskt centrum i Region Västerbotten som arbetat med utveckling av digitala e-hälsotjänster under många år. Filmen visar ett exempel på hur ett virtuellt vårdrum utrustat med digitala verktyg kan bidra till att skapa ökad trygghet hos medborgarna trots långa avstånd till vården.

 

 

 

 

RAPPORTER

Det finns många rapporter och utredningar om hur en ökad digitalisering inom vården kan se ut. Här listas några:

En personlig och digital vårdupplevelse – Framtidens primärvård (2016)

Kartläggning av vård på distans i Västerbottens läns landsting (2016)

 

Malmö universitet – Service design Nära vård, maj 2019

Samtliga rapporter är skrivna på engelska. Kort, svensk sammanfattning av konceptförslagen finns under respektive länk nedan. För mer djuplodande information om respektive konceptförslag rekommenderas rapporterna.

Communication between relatives and the municipality (Kommunikation mellan anhöriga och kommunen)

Konceptförslaget är en digital tjänst som syftar till att stödja och underlätta kommunikationen mellan kommunen och anhöriga till personer med boendestöd. Stödet är en plattform för olika enheter som kan användas på datorer, surfplattor och smartphones.

Startsidan i systemet för respektive kontaktperson i kommunen, visar en översikt över de anhöriga som hen har kontakt med, deras kontaktuppgifter samt en kalender med översikt över de kommande månaderna. Den anhörige och kontaktpersonen kan kommunicera direkt med varandra och systemet skapar ett meddelande och en uppdatering i den anhöriges profil. Kontaktpersonen kan också lägga in anteckningar till ett specifikt möte.

Remote assessment in healthcare (Distansmöten inom vården)

De kommunala sjuksköterskorna upplever att många fysiska läkarbesök hos en patient skulle kunna undvikas om de hade mer patientdata att dela med en läkare på distans. Detta skulle kunna göras med hjälp av digitala verktyg. Sjuksköterskan kan använda sin smartphone (eller annan mobil enhet) för att upprätta videokontakt med läkaren och ansluta ett digitalt stetoskop och ta CRP-prov på plats för att underlätta för läkaren att ställa diagnos på distans.

Safety for home care (Trygghet för brukaren i hemsjukvården)

Den muntliga kommunikationen kring brukarens schema mellan den äldre med hemsjukvård i ordinärt boende och kommunens vårdpersonal är en svag länk i kommunikationen och skapar oro hos brukaren. I nuvarande rutin kan patienterna endast be om en ändring av hemtjänstens besöksschema via ett telefonsamtal.

Konceptförslaget är en tjänst där brukaren har tre sätt att begära ändring av sitt hemtjänstschema och även ta emot bekräftelser av gjorda ändringar. Dessa alternativ är mobilapplikation (digital), att ringa hemvårdspersonal (analog) eller att fylla i ett fysiskt formulär för ändringar (fysisk). Förfrågningar om schemaändring via mobilapplikationen hanteras av kommunens hemtjänstkontor via en databas som stöder patientens schemaläggningsinformation. När begäran om ändring har mottagits och behandlats får brukaren en bekräftelse genom ett meddelande i appen.

SIP Coordinated individual plan (Samordnad individuell plan)

En SIP, en samordnad individuell plan, ska tas fram för patienter som behöver hjälp från flera vårdinstanser och olika huvudmän. I en SIP definieras vad som ska göras för att tillgodose brukarens behov, samt vilken vårdinstans som ansvarar för att göra vad. Det finns i dag en osäkerhet kring regler och rutiner i SIP-processen, liksom användningen av det digitala systemet “Mina planer”.

Problemet är inte att information är spridd på många ställen, utan att tillgängligheten av materialet inte är känd av all relevant personal. Konceptförslaget är en trefaldig tjänst som innehåller en “My plans” kick-off, ett fysiskt SIP-kit och en dedikerad SIP-webbsida. Tjänsten syftar till att göra personalen säkrare på sin egen roll i SIP-processen och att öka kunskapen om SIP.

Supporting relatives to residents of Retirement homes (Stöd till anhöriga)

Uppdraget har fokuserat på anhöriga som har en nära anhörig i särskilt boende. Konceptförslaget fokuserar på tiden då en anhörig har beviljats plats på ett särskilt boende och de anhöriga har ett stort behov av information om det särskilda boendet. Det uppstår många praktiska frågor kring flytten och under denna period har de anhöriga ett stort behov av kontakt med  kommunens kontaktperson för anhörigstöd.

Konceptförslaget är ett välkomstbrev med introduktion av personal, praktisk information om flyttning och aktiviteter och även en tydlig process för hur samtal mellan de anhöriga och personalen på boendet ska genomföras.

Trust between professionals (Tillit mellan professionerna)

För att förbättra kontinuiteten och öka tilliten mellan kommunens sjuksköterskor och regionens läkare, är konceptförslaget ett system som automatiskt matchar en läkare med en sjuksköterska som tidigare har haft en positiv kontakt kring en gemensam patient. Om detta inte är möjligt matchar systemet sjuksköterskan med en läkare som tidigare har haft kontakt med varandra kring en specifik patient. Matchningsalgoritmen baseras på online-undersökningar genomförda under en tidsperiod.

 

Kontakta mig för mer information