Innovation Skåne

Så arbetar vi

Vi validerar och utvecklar idéer från anställda inom Region Skåne som kan bli produkter eller tjänster med tydlig nytta och kommersiell potential. Idén kan vara aktuell för såväl Region Skånes egna verksamheter som för en bredare marknad.

Vi hjälper till att renodla och utveckla din idé tekniskt, affärsmässigt och juridiskt. Vi tar hjälp av samarbetspartners som behövs just i ditt fall och vi arbetar efter en beprövad och effektiv metod. Du som idégivare är involverad i arbetet i olika hög utsträckning under projektets gång.

ARBETETS TRE FASER

Inspirera

De bästa idéerna, som föregår nya lösningar, finns oftast hos de personer som arbetar nära utmaningarna i verksamheten.

Därför träffar vi Region Skånes medarbetare i olika sammanhang, vid till exempel arbetsplatsträffar, workshops, konferenser och personliga möten – för dubbelriktad inspiration och för att stimulera innovation. Kontakta oss gärna för att boka ett möte som passar dig eller din verksamhet.

Vi begrundar alla idéer vi får in.

Definiera och paketera

I ett första skede gör vi en grundlig analys av idén. Vi utgår från en beprövad modell kallad NABC (Need, Approach, Benefit, Competition), där vi undersöker om idén fyller ett relevant behov, om det finns en möjlig teknisk lösning till den bakomliggande problemställningen, hur stor nytta den tänkta produkten skulle ge och säkerställer att andra produkter som löser problemet inte redan finns tillgängliga. Med andra ord bedömer vi den tänkta produktens kommersiella potential.

Om den kommersiella potentialen bedöms som god, tar vi fram en projektspecifik plan för att ta idén vidare. I detta skede tecknar vi också ett samarbetsavtal mellan Region Skåne, Innovation Skåne och dig som idégivare. Avtalet omfattar samarbetsformer, äganderätter och ett åtagande från oss att betala ut ersättning till dig vid specificerade delmål som projektet passerar. Ingången av samarbetsavtalet utgör det första delmålet.

Om idén inte uppfyller kriterierna, försöker vi ändå hjälpa dig vidare. Om det till exempel redan finns en liknande produkt eller tjänst på marknaden, hjälper vi dig i kontakten med lämpliga enheter inom Region Skåne.

Efter analysfasen går vi in i utvecklingsfasen. Vi arbetar då, ofta i samverkan med externa samarbetspartners, till exempel tekniska konsultföretag, universitet och inte minst relevant verksamhetsområde inom Region Skåne, för att vidareutveckla idén. Det kan till exempel handla om att göra ytterligare analyser, att definiera en gångbar teknisk lösning, att söka patent, att tillverka prototyper och att genomföra konkreta användartester.

Under hela arbetsprocessen utvärderas idén kontinuerligt och det händer, även om vår målsättning alltid är att driva idén hela vägen fram till en färdig produkt eller en tjänst, att projektet omvärderas och avslutas.

Överlåtelse

Den utvecklade idéen, vilken i denna fas kan likställas med en ofta väldefinierad hypotetisk produkt, erbjuds sedan öppet till kommersiella företag att licensiera eller köpa för vidare slututveckling mot en produkt på den öppna marknaden. Det företag som övertar projektet får ett paket innehållande en stor del av det grundläggande förarbetet, exempelvis test av funktionella prototyper under relevanta förhållanden och säkring av immateriella rättigheter.

När företaget övertar ansvaret för den vidare produktutvecklingen är vi fortfarande involverade i någon mån. Denna slututveckling är tidskrävande och omfattande, inte minst för att myndighetstillstånd ofta måste erhållas för att exempelvis säkra medicinsk säkerhet.

Är du anställd i Region Skåne och har en idé om en ny lovande produkt eller tjänst? Läs mer om oss och skicka in din idé här!

I siffror

65

Projekt under utveckling just nu

40

Licensavtal med kommersiella företag hittills

Kontakta mig för mer information