Innovation Skåne

Mobilitet på Tvärs

Mobilitet på Tvärs ska förändra och förbättra den gröna mobiliteten i Greater Copenhagen genom att implementera och involvera medborgarna i nya mobilitetslösningar och genom att skala upp ny mobilitet på tvärs över landsbygd, förort och stad.

Det finns ett behov av grön mobilitet, som säkerställer en geografiskt sammanhängande arbetsmarknad, stöder livet på landsbygden och minskar transportens koldioxidutsläpp – detta är utmaningen för framtidens transporter i Greater Copenhagen.

Därför har 17 danska och svenska partners, bestående av kommuner, regioner, universitet och innovationsaktörer, gått samman i ett interregionalt projekt som ska förändra transporterna i Greater Copenhagen. Projektet Mobilitet på Tvärs kommer att främja grön mobilitet för medborgare med nya mobilitetslösningar, såsom bildelning, samåkning och nya höghastighetscyklar, för att stödja tillgängligheten i och mellan områden i hela Greater Copenhagen. Projektet kommer att arbeta för att stärka samverkan mellan olika transportslag, över kommunala och nationella gränser och på tvärs av land och stad.

Det ska vara enkelt att välja grön transport

I Greater Copenhagen ökar biltrafiken och även koldioxidutsläppen från transporter. Utanför de större städerna blir hela tiden fler människor beroende av att köra bil. Projektet vill bana väg för att medborgare i hela regionen ska kunna välja gröna transporter i vardagen.

Många nya lösningar såsom bildelning, samåkning, elcykel-pooler, höghastighetscyklar och bättre kombinationsresor växer fram, men det krävs insatser att sprida och stödja de nya lösningarna utanför de större städerna där det inte finns ett kommersiellt marknadsunderlag. Projektet kommer initialt att försöka introducera fler av dessa lösningar i nya områden genom att involvera medborgarna och tillsammans skapa nya lösningar. Detta gör Mobilitet på Tvärs unikt i förhållande till tidigare Interreg-projekt. Baserat på implementeringen kommer parterna i projektet att konceptualisera alla lösningar så att de kan spridas och skalas upp i andra städer och samhällen.

Teman

I projektet arbetas med följande teman:

Hållbar mobilitet på landsbygden i Living Labs, där vi testar och skapar mobilitetslösningar i Living Labs i nära samverkan med medborgarna.
Nya mobilitetslösningar i och utanför större städer, vilket handlar om hur man kan skapa bättre tillgänglighet till kollektiv trafik med till exempel cykelpooler och elsparkcyklar och bättre kombination mellan elbil och tåg genom att ökade laddningsmöjligheter vid stationer med mera.
Samåkning på tvärs av stad och land har valts ut som ett mer övergripande ämne, som går på tvärs över den fysiska geografin och som ett tema vi måste främja för bättre användning av bilar i framtiden.
Framtidens trafikanter är ett tema som kompletterar övriga teman. Här undersöks hur unga människor, som är mer öppna och mottagliga för förändring, kan lösa sina transporter på ett hållbart sätt.

För att säkerställa uppskalning av nya mobilitetslösningar, som implementeras i projektet, kommer projektet att särskilt fokusera på att bygga kunskap och dela erfarenheter mellan aktörer inom transportområdet i ett Mobility Forum – Greater Copenhagen (se information till höger) och ett Regionalt Mobility Center, som visar upp de senaste mobilitetslösningarna.

Skalbara koncept 

Projektet förväntas resultera i sex skalbara koncept inom nya gröna mobilitetslösningar och tjänster:

 • First/last mile koncept
  Konceptet består i att skapa fler förutsättningar för invånare på landsbygden att nyttja kollektivtrafik så att de inte är beroende av att köra i egen bil.
 • Samåkning
  Syftet är att fylla transportmedlet med passagerare, så att transportmedlets fulla kapacitet nyttjas och minskar trängseln på vägarna.
 • Koncept för kombination av elbil/tåg
  Det ska vara lättare att transportera sig till tågstationerna, exempelvis genom att köra till stationen med elbil. Därför måste fler laddstationer installeras på stationerna så att det blir lättare för medborgarna att använda elbilen.
 • Koncept för kombinationsresor
  Det ska vara lättare för medborgarna att kombinera sin resa, så det är mer attraktivt att välja gröna mobilitetslösningar framför att köra i egen bil.
 • Koncept för grönt transportpaket för medborgarna
 • Koncept för framtidens trafikanter
  De unga är framtidens trafikanter. Det är viktigt att fokusera på deras transportvanor så att vi kan skapa hållbara mobilitetslösningar som möter deras behov, nu och i framtiden.

  Projektpartners

  Danska kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde och Lejre
  Svenska kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund
  Andre aktörer: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Diplom

  Projektet pågår under april 2020 – september 2022.

  Projektet finansieras av:

  Interreg logotyp

Logotyp

Mobility Forum Greater Copenhagen
Mobility Forum är ett samarbetsforum som arbetar för att göra det enkelt för alla i Greater Copenhagen att välja gröna transportsätt och att byta mellan dem. För att säkerställa att medborgarnas vardagsresande är enkelt och tillgängligt är det viktigt att aktörerna arbetar tätt tillsammans. Därför samlar samarbetsforumet aktörerna på tvärs av projekt, transportslag, stad och land och på tvärs över Öresund.

Vill du vara med i Mobility Forum?
Forumet är platsen där offentliga myndigheter, privata företag och kunskapsinstitutioner delar praktisk kunskap och erfarenheter från mobilitetsprojekt. Det gör vi för att skapa nya samarbeten och skala upp goda mobilitetslösningar. Tillsammans i Mobility Forum skapar vi hållbar, sammanhängande rörlighet för medborgarna i Greater Copenhagen!

Välkommen att delta i vår Linkedin-grupp, (sök på ‘Mobility Forum – Greater Copenhagen’) eller kontakta projektledare Malin Larsson.

Spela din väg genom Mobility Forums virtuella utställning
Vill du lära dig mer om de satsningar som görs i Greater Copenhagen – på ett lite annorlunda och kul sätt? Spela dig igenom vår virtuella utställning och lär dig genom utmaningarna i spelet. Den första versionen av Mobility Forums virtuella utställning hittar du här