Innovation Skåne

Nu chattar BUP anonymt med unga

2020-02-26 | Projects

Den psykiska ohälsan har ökat snabbt bland barn och unga under 2010-talet och samhällets aktörer har stora utmaningar att möta behoven av insatser. Nu testar barn- och ungdomspsykatrin (BUP) i Skåne en anonym chatt för att öka tillgängligheten för barn och unga. 

Enbart i Skåne ringer cirka 2 000 personer varje vecka till BUP Skånes telefonrådgivning En väg in för att få råd om barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa. Trots att verksamheten vänder sig till både barn och vuxna, är det nästan uteslutande vuxna som ringer. Nu testar BUP Skåne, som första region i landet, en anonym chatt som ny kontaktväg för barn och ungdomar.

– Ungdomarna är i den digitala världen och då behöver vi också vara där för att möta dem när de behöver kontakt med en vuxen, säger Anneli Rodenäs, enhetschef för En väg in.

Chatten har samma hälsofrämjande uppdrag som telefonrådgivningen: att ge stöd och allmänna råd. Det nya är att möta barnen på deras arena – i den digitala världen. Medarbetarna som arbetar med chatten är positiva till det nya uppdraget.

– För de unga är chatt inget nytt, men för oss som jobbar på En väg in innebär det ett förändrat arbetssätt. Rådgivning via chatt är annorlunda än att prata i telefon och därför har vi utbildat oss i chattning. Vi är positiva till att prova detta, säger Ivar Gustle, sjuksköterska som är en av dem som chattar på En väg in.

Chatten startade i januari 2020 och testas i sex månader för att se i vilken omfattning barn och unga vill chatta med BUP Skåne. Öppettiderna är till att börja med tisdagar och torsdagar mellan klockan 16.00 och 19.00.

– Vi börjar i liten skala för att våra medarbetare ska hinna lära sig verktyget och arbetssättet. Förhoppningen är att vi ska hitta en balans mellan antalet unga som vill chatta och antalet medarbetare som arbetar i chatten. Vi kommer att följa upp chatten löpande under våren och därefter göra en utvärdering för att ta ställning till om chatten ska bli en del av den ordinarie verksamheten, säger Annelie Rodenäs.

Bakgrund till den anonyma chatten

BUP Skånes chatt är ett utvecklingsprojekt inom ramen för Region Skånes eHälsosatsning Digital förnyelse av primärvården. Projektet drivs i samverkan med Innovation Skåne, vars innovationsledning bistått med projektledare under hela processen.

Chatten är enbart rådgivande och vänder sig till den som är mellan 12 och 17 år och bor i Skåne, men det finns ingen geografisk spärr i verktyget eftersom den som chattar är anonym. Chatten följs upp under våren 2020 och därefter beslutar BUP Skåne om, och i så fall i vilken omfattning, den ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Implementeringsprojektet startade i oktober 2019 och efter två månader kunde de första chattarna genomföras. Innan dess har projektet kartlagt ungdomars behov och sammanställt önskemål om hur de vill kontakta BUP samt gjort en kartläggning av hur chattprocessen ska fungera, från att de unga hittar till chatten till dess att den avslutas. En utbildning för medarbetarna i rådgivande chatt har genomförts och en säkerhetsgranskning av själva chattverktyget har gjorts för att garantera de ungas anonymitet.

BUP Skåne arbetar efter strategin digitalt först, vilket innebär att de rutiner och arbetssätt som kan digitaliseras för att underlätta för medborgare, patienter och medarbetare, ska digitaliseras. Chatten är ett av BUP Skånes många pågående utvecklingsprojekt inom e-hälsa.

Här hittar du BUP-chatten

Bilden: Ivar Gustle arbetar som sjuksköterska på BUP Skånes telefonrådgivning En väg in och är en av dem som möter barn och unga via den anonyma chatten. Foto: Anna Sönnberger